Tạo đề xuất mua

Bạn hãy khai báo thông tin theo mẫu để tạo một đề xuất mua gửi tới thư viện. Bạn sẽ nhận được thư thông báo sau khi thư viện xử lý đề xuất của bạn.

Trường nhan đề tài liệu là trường bắt buộc bạn khai báo thông tin. Tuy nhiên bạn cung cấp cho thư viện càng nhiều thông tin thì thủ thư càng dễ tìm tài liệu để bổ sung. Trường "Ghi chú" có thể được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung.

  1. negcap
Hủy bỏ

Phát triển bởi D&L