000 nam a22 7a 4500
999 _c58878
_d58878
001 TVQH
005 20220622103438.0
008 220405b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9786043517286
040 _aTVQH
_bvie
_eAACR2
082 _223
_a614.592
_bT101đ
100 _aNguyễn, Lân Hiếu
_cPGS.TS.BS.
_eChủ biên
245 _aTác động của dịch bệnh Covid-19 đối với y tế tại Việt Nam: Thực trạng, giải pháp chuyên môn và pháp lý /
_cNguyễn Lân Hiếu. Chủ biên
260 _aHà Nội :
_bHồng Đức ,
_c2022
300 _a337 tr. ;
_c24 cm.
653 _aDịch bệnh
653 _aCovid-19
653 _aTác động
653 _aY tế
653 _aViệt Nam
942 _2ddc
_cBK