Giá sách ảo "Pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự" Theo dõi giá sách ảo

| Chọn nhan đề để:
101 câu hỏi đáp về bắt, giữ, khám xét và kê biên tài sản\ Phạm Thanh Bình

Tác giả: Phạm, Thanh Bình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.04 M458t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.04 M458t. Đặt mượn
900 thuật ngữ pháp lý Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp, Đinh Thị Ngọc Dung

Tác giả: Đinh, Thị Ngọc Dung | Nguyễn, Ngọc Điệp | 900 thuật ngữ pháp lý Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.03 Ch311t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.03 Ch311t. Đặt mượn
An introduction to the criminal process in Canada\ Alan W. Mewett

Tác giả: Alan W. Mewett.

Ấn bản: Lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Ontario: Carswell, 1996Nhan đề dịch: Giới thiệu về luật tố tụng hình sự của Canada.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.05 I-311t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.05 I-311t. Đặt mượn
Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự: Sách chuyên khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345 B108v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345 B108v. Đặt mượn
Bình luận án và một số vấn đề thực tiễn áp dụng trong bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự

Tác giả: Đinh, Văn Quế.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.07 B312l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.07 B312l. Đặt mượn
Bình luận án\ Đinh Văn Quế

Tác giả: Đinh, Văn Quế.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.07 B312l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.07 B312l. Đặt mượn
Bình luận khoa học bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999

Ấn bản: Tái bản có sửa chữaVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B312l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B312l. Đặt mượn
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B312l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B312l. Đặt mượn
Bình luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật hình sự năm 1999

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Anh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B312l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B312l. Đặt mượn
Bộ luật Hình sự của nước CHXHCNVN năm 1999 và văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l. Đặt mượn
Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Bộ luật này đã được QHK7, kỳ họp 9 thông qua ngày 27-6-85 và đã được SĐ, BS 4 lần: ngày 28-12-89, 12-8-91, 22-12-1992 và ngày 10-5-1997

Ấn bản: In lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (8). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l. Đặt mượn
Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Đã được sửa đổi bổ sung theo luật sửa, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự đã được QHK8 thông qua ngày 28-12-1989 và ngày 12-8-1991

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l. Đặt mượn
Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả: Nông, Thị Hồng Hà [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l. Đặt mượn
Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCN Việt nam: Đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 30-6-1990 và ngày 22-12-1992

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l. Đặt mượn
Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Pháp

Tác giả: Nhà pháp luật Việt-Pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.44 B450l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.44 B450l. Đặt mượn
Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l. Đặt mượn
Các luật và pháp lệnh về hình sự, dân sự

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.597 C101l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.597 C101l. Đặt mượn
Các tội tham nhũng, ma tuý và các tội phạm về tình dục đối với người chưa thành niên

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tư pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.1323 C101t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.1323 C101t. Đặt mượn
Các tội xâm phạm sở hữu trong bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Sách chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn, Mai Bộ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345 C101t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345 C101t. Đặt mượn
Các văn bản pháp luật về tố tụng hình sự

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.05 C101v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.05 C101v. Đặt mượn
 <<  <  1  2  3  4    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.

Phát triển bởi D&L