Tìm thấy 1705 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Hướng dẫn ký kết, thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể\ Phan Đức Bình,Trần Thanh Hà,Hồng Trường

Tác giả: Phan, Đức Bình | Hồng Trường | Trần, Thanh Hà.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H561d] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H561d.

42. Một khoảng xanh: Thơ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9221 M458k] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9221 M458k.

43. Bảo hộ lao động\ Hồng Hải Vý, Trần Xuân Thảo

Tác giả: Hồng, Hải Vý | Trần, Xuân Thảo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.25 B108h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.25 B108h.

44. Tìm em trong mưa: Tiểu thuyết\ Đức ánh

Tác giả: Đức ánh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 T310e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 T310e.

45. Michael Jackson (con người huyền thoại): truyện tiểu sử\ Christopher Andersen, Văn Hòa, Kim Thuỳ

Tác giả: Christopher Andersen | Kim Thuỳ | Văn Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 782 M302a] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 782 M302a.

46. Người lính đào hoa: Tiểu thuyết\ Nguyễn Việt

Tác giả: Nguyễn, Việt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 823 Ng558l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 823 Ng558l.

47. Số liệu lao động nữ Việt Nam

Tác giả: Trung tâm nghiên cưú khoa học về lao động nữ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Nhan đề dịch: Data on Vietnam's female labour.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.4 S450l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.4 S450l.

48. Chiến lược huy động và sử dụng vốn trong nước cho phát triển nền công nghiệp Việt Nam\ Trần Xuân Kiên

Tác giả: Trần, Xuân Kiên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332 Ch305l] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332 Ch305l.

49. Nhận dạng các đặc điểm của khu vực phi chính quy: trường hợp khảo sát tại Hà Nội\ Lê Đăng Doanh, Nguyễn Minh Tú

Tác giả: Lê, Đăng Doanh | Nguyễn, Minh Tú | Viện nghiên cưú quản lý kinh tế trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.4 Nh121d] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.4 Nh121d.

50. Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới\ Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong

Tác giả: Đinh, Xuân Lâm | Bùi, Đình Phong.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 H450c] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 H450c.

51. Nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo hộ sản xuất trong nước: Kinh nghiệm của Nhật Bản và ý nghĩa áp dụng đối với Việt Nam\ Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Hưũ Hân

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Dung | Lê, Đăng Doanh | Trần, Hưũ Hân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.1 N122c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.1 N122c.

52. Cẩm nang pháp luật

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 C120n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 C120n.

53. Ngày này năm xưa

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 Ng112n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 Ng112n.

54. Những điều cần biết về pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Nh556đ] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Nh556đ.

55. Nhà báo - Bí quyết kỹ năng - nghề nghiệp: Kinh nghiệm nghề nghiệp của báo chí phương tây\ Đỗ Công Tuấn, Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Anh

Tác giả: Hoàng, Anh | Đỗ, Công Tuấn | Nguyễn, Văn Dũng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 070.92 Nh100b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 070.92 Nh100b.

56. Kỹ thuật lập quy\ Lưu Kiến Thanh

Tác giả: Lưu, Kiến Thanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 K600t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 K600t.

57. Những văn bản pháp luật về dân chủ và quy định bảo đảm thực hiện

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.085 Nh556v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.085 Nh556v.

58. Gia đình và dân tộc\ Nguyễn Thế Long

Tác giả: Nguyễn, Thế Long.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.85 Gi-100đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.85 Gi-100đ.

59. Những văn bản pháp luật mới về cán bộ công chức và cán bộ công đoàn

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Nh556v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Nh556v.

60. Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam: Tái bản, có bổ sung\ Đỗ Quang Hưng

Tác giả: Đỗ, Quang Hưng.

Ấn bản: Tái bản và bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 B101h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 B101h.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L