Tìm thấy 1705 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về đất đai: Văn bản mới nhất

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 H250t.

122. Vốn nhân lực của người nghèo ở Việt Nam - Tình hình và các lựa chọn về chính sách

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.12 V454n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.12 V454n.

123. Những văn bản pháp luật hiện hành mới nhất đối với cấp cơ sở

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.597 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.597 Nh556v.

124. Qui định pháp luật về hỗ trợ, tài trợ trong kinh tế-xã hội\ Trần Văn Tuấn

Tác giả: Trần, Văn Tuấn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.034 Qu300đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.034 Qu300đ.

125. Những qui định pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 Nh556q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 Nh556q.

126. Những qui định pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.09 Nh556q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.09 Nh556q.

127. Những qui định pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành\ Hải Đăng

Tác giả: Hải Đăng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.02 Nh556q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.02 Nh556q.

128. Những văn bản hướng dẫn về đất đai và nhà ở cho người lao động\ Nguyễn Thu Hương

Tác giả: Nguyễn, Thu Hương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 Nh556v.

129. Những qui định về chính sách xã hội hóa các hoạt động giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao\ Nguyễn Trung

Tác giả: Nguyễn, Trung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.597 Nh556q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.597 Nh556q.

130. Các qui định về bảo vệ sức khỏe nhân dân\ Đức Quyết

Tác giả: Đức, Quyết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.04 C101q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.04 C101q.

131. Hỏi đáp về qui chế dân chủ tại phường, xã\ Lê Đức Triết

Tác giả: Lê, Đức Triết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 H428đ] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 H428đ.

132. Khủng bố và chống khủng bố: Sách tham khảo

Tác giả: Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.117 Kh513b] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.117 Kh513b.

133. Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp\ Lê Chi Mai

Tác giả: Lê, Chi Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352 Ch527g] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352 Ch527g.

134. Một số qui định pháp luật về quản lý tổ chức hoạt động của các hội, đoàn thể xã hội\ Trần Minh Vỹ

Tác giả: Trần, Minh Vỹ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.3 M458s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.3 M458s.

135. Đạo đức trong nền công vụ\ Tô Tử Hạ

Tác giả: Tô, Tử Hạ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 174 Đ108đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 174 Đ108đ.

136. Thâm nhập thị trường quốc tế qua GSP: Chế độ ưu đãi thúê quan phổ cập

Tác giả: Phòng Thương mại & Công nghiệp VN.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 336.206 Th120n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 336.206 Th120n.

137. Quyền lực và sức khỏe - Những điều chưa biết trong điện Kremli: Hồi ký\ Evgeny Chacốp, Trịnh Trang

Tác giả: Evgeny Chacốp | Trịnh Trang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động - xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 947.086 Qu603l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 947.086 Qu603l.

138. Giải pháp xây dựng gia cấp công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI: Kỷ yếu hội thảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.562 Gi-103p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.562 Gi-103p.

139. Những qui định của Nhà nước về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em\ Thi Ngọc

Tác giả: Thi Ngọc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.9 Nh556q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 363.9 Nh556q.

140. Một số chính sách quốc gia về việc làm và xóa đói giảm nghèo\ Đức Quyết

Tác giả: Đức, Quyết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 M458s.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L