Tìm thấy 6696 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Tục lệ cưới gả, tang ma của người của người Việt xưa\ Phan Thuận Thảo

Tác giả: Phan, Thuận Thảo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 390.09 T506l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 390.09 T506l.

162. Vấn đề xóa đói giảm nghèo ở nông thôn nước ta hiện nay\ Nguyễn Thị Hằng

Tác giả: Nguyễn, Thị Hằng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 339.46 V121đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 339.46 V121đ.

163. Sự phục hưng của nước Đại Việt thế kỷ X-XIV: Sách tham khảo\ A.B. Pôliacốp, Vũ Minh Giang, Vũ Văn Quân, Lê Đình Sỹ, Nguyễn Xuân Mạnh, , ...

Tác giả: A.B. Pôliacốp | Hán, Văn Tâm | Lê, Đình Sỹ | Nguyễn, Xuân Mạnh | Vũ, Minh Giang | Vũ, Văn Quân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.702 S550p] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.702 S550p.

164. Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội

Tác giả: Tiêủ ban tuyên truyền bầu cử ĐBQH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.07 H428đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.07 H428đ.

165. Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay: Đề tài KX-07-02\ Phan Huy Lê, Chung á

Tác giả: Chung á | Phan, Huy Lê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 390.09 C101g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 390.09 C101g.

166. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội\ Nguyễn Bá Linh

Tác giả: Nguyễn, Bá Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 C561l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 C561l.

167. Tìm hiểu để hợp tác và kinh doanh với Mỹ\ Đinh Văn Tiến, Phạm Quyền

Tác giả: Đinh, Văn Tiến | Phạm, Quyền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.07 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.07 T310h.

168. Trường-Chinh và cách mạng Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2092 Tr561c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2092 Tr561c.

169. Hướng phát triển thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam tới năm 2010\ Phạm Quyền, Lê Minh Tâm

Tác giả: Phạm, Quyền | Lê, Minh Tâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1997Nhan đề dịch: Directions for developing import and export market in Vietnam up to the year 2010.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 H561p] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 H561p.

170. Về động lực của sự phát triển kinh tế-xã hội\ Lê Hưũ Tầng

Tác giả: Lê, Hưũ Tầng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 V250đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 V250đ.

171. Cuộc bứt phá toàn cầu\ Quang Lợi

Tác giả: Quang Lợi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320 C514b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320 C514b.

172. Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới các đơn vị hành chính 1945-1997\ Nguyễn Quang ân

Tác giả: Nguyễn, Quang ân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 915.97 V308n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 915.97 V308n.

173. Lịch sử lập hiến Việt Nam\ Thái Vĩnh Thắng

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 L302s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 L302s.

174. Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Giáo trình

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 L302s] (8). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 L302s.

175. Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc và đổi mới: Sách tham khảo\ FurutaMotoo, Tổng cục II Bộ quốc phòng

Tác giả: FurutaMotoo | Tổng cục II Bộ quốc phòng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 H450c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 H450c.

176. Lê Triều quan chế: Tài liệu tham khảo\ Phạm Văn Liệu

Tác giả: Phạm, Văn Liệu | Viện Sử học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.702 L250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.702 L250t.

177. Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc kết hợp với tinh hoa nhân loại\ Phạm Minh Hạc

Tác giả: Phạm, Minh Hạc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.095 Ph110t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.095 Ph110t.

178. Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam\ Đặng Văn Lung, Đặng Văn Lung, Nguyễn Sông Thao, Hoàng Văn Trụ

Tác giả: Đặng, Văn Lung | Hoàng, Văn Trụ | Nguyễn, Sông Thao.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 390.09 Ph431t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 390.09 Ph431t.

179. Quan hệ Việt - Mỹ trong cách mạng tháng Tám: Tài liệu tham khảo\ Trần Hưũ Đính, Lê Trung Dũng

Tác giả: Trần, Hưũ Đính | Lê, Trung Dũng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 Qu105h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 Qu105h.

180. Sử học và hiện thực\ Văn Tạo

Tác giả: Văn Tạo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 S550h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 S550h.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L