Tìm thấy 6696 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tìm hiểu chế độ kinh tế trong Hiến pháp: Chế độ kinh tế trong Hiến pháp tư bản chủ nghĩa và Hiến pháp Việt nam\ Hoàng Hà, Ngô đăng Đức

Tác giả: Hoàng Hà | Ngô, đăng Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 T310h.

2. Các luật tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt nam

Ấn bản: In lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101l.

3. Xung quanh sự tích hoàng tử Lý Long Tường ở nước ngoài: Nhân kỷ niệm 1020 năm ngày sinh Lý Công Uẩn

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Bắc: Sở văn hóa thông tin - thể thao, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7023 X513q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7023 X513q.

4. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam\ Đặng Hữu Lộc

Tác giả: Đặng, Hữu Lộc | Ban nghiên cưú lịch sử quân đội thuộc tổng cục chính trị. Viện lịch sử quân sự Việt Nam.

Ấn bản: In lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355 L302s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355 L302s.

5. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Tác giả: Bộ quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt nam.

Ấn bản: In lần thứ hai, có bổ sung và sửa chữaVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 L302s.

6. Hoàng Việt luật lệ: Luật Gia long\ Nguyễn quốc Thắng, Nguyễn quốc Thắng, Nguyễn văn Tài, Nguyễn văn Thành, , ..., ...

Tác giả: Nguyễn, quốc Thắng | Nguyễn, văn Tài | Nguyễn, văn Thành | Trần, Hựu | Vũ, Trinh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.597 H407v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.597 H407v.

7. Kế sách giữ nước thời Lý-Trần\ Lê đình Sỹ, Nguyễn danh Phiệt

Tác giả: Lê, đình Sỹ | Nguyễn, danh Phiệt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.702 K250s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.702 K250s.

8. Quốc triều hương khoa lục\ Cao xuân Dục, Cao tự Thanh, Nguyễn thuý Nga, Nguyễn thị Lâm

Tác giả: Cao, xuân Dục | Cao, tự Thanh | Nguyễn, thị Lâm | Nguyễn, thuý Nga.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 370.9597 Qu451t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 370.9597 Qu451t.

9. Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam\ Tân Việt

Tác giả: Tân Việt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 390.09 M458t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 390.09 M458t.

10. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cưú nước thắng lợi và bài học: Lưu hành nội bộ\ Trần văn Quang,Lê Bằng,Hoàng Dũng,Trần Hạnh

Tác giả: Lê, Bằng | Hoàng, Dũng | Trần, Hạnh | Trần, văn Quang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 T455k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 T455k.

11. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 4\ Bùi văn Nguyên, Nguyễn nghĩa Dân, Doãn như Tiếp

Tác giả: Doãn, như Tiếp | Bùi, văn Nguyên | Nguyễn, nghĩa Dân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

12. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 18\ Đặng đức Siêu

Tác giả: Đặng, đức Siêu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

13. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 15A\ Hoàng châu Lý, Xuân Yến, Bùi duy Tân

Tác giả: Hoàng, châu Lý | Bùi, duy Tân | Xuân Yến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

14. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 11B\ Phùng văn Các, Nguyễn thạch Giang, Vũ thị Hằng, Trần Nghĩa...

Tác giả: Phùng, văn Các | Nguyễn, thạch Giang | Trần, Nghĩa | Vũ, thị Hằng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

15. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 3B\ Trần lê Sáng, Đinh gia Khánh, Trần lê Sáng...

Tác giả: Đinh, gia Khánh | Trần, lê Sáng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

16. Ước lượng mức độ sinh và chết cho các tỉnh và nhóm dân tộc Việt nam 1989: Chuyên khảo (Monograph), Tổng điều tra dân số Việt nam 1989 (Vietnam population census 1989)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Nhan đề dịch: Estimating the fertility and mortality of provinces and ethnic groups Vietnam 1989.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.89 Ư557l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.89 Ư557l.

17. Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Bộ luật đã được QHK9, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23-06-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1995

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Nhan đề dịch: Labour code of the Socialist republic of Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 B450l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 B450l.

18. Hà nội niên giám thống kê 1993

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Cục thống kê Hà nội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.731 H100n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.731 H100n.

19. Các văn bản quy định chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành

Tác giả: Tổng liên đoàn Lao động Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.02 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.02 C101v.

20. Dự báo dân số, học sinh đến trường và lực lượng lao động Việt nam,1990-2005: Chuyên khảo, Tổng điều tra dân số Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Nhan đề dịch: Projections of population, school enrolment and labour force Vietnam, 1990-2005.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9 D550b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9 D550b.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L