Tìm thấy 4912 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Niên giám thống kê 1994

Tác giả: Tổng cục thống kê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1995Nhan đề dịch: Statistial yearbook 1994.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 315.97 N305g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 315.97 N305g.

62. Công chứng: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C455c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C455c.

63. Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam: Đề tài nghiên cưú khoa học

Tác giả: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.0773 H312p] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.0773 H312p.

64. Quan hệ kinh tế Việt Nam - liên bang Nga hiện trạng và triển vọng\ Bùi huy Khoát

Tác giả: Bùi, huy Khoát | Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337.9597 Qu105h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337.9597 Qu105h.

65. Bình luận khoa học Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam năm 1992\ Đào Trí úc

Tác giả: Đào, Trí úc | Viện nghiên cưú Nhà nước và pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 B312l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 B312l.

66. Đảng cộng sản Việt Nam. Các đại hội và hội nghị Trung ương\ Lê Mậu Hãn

Tác giả: Lê, Mậu Hãn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Đ106c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Đ106c.

67. Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, những chứng tích lịch sử\ Văn Tạo,Furuta Motoo

Tác giả: Furuta Motoo | Văn Tạo | Viện sử học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện sử học, 1995Nhan đề dịch: The 1945 famine of Vietnam historical reconds and evidence.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 N105đ] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 N105đ.

68. Tư liệu kinh tế bảy nước thành viên Asean

Tác giả: Tổng cục thống kê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.959 T550l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.959 T550l.

69. Đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh\ Đỗ Mười,Lê quang Đạo

Tác giả: Đỗ, Mười | Lê, quang Đạo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.8 Đ103đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.8 Đ103đ.

70. Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân: Pháp lệnh này đã được UBTVQH khóa 9 thông qua ngày 15-02-1996 và có hiệu lực từ ngày công bố 24-02-1996

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.05 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.05 Ph109l.

71. Phương thức sản xuất châu á. Lý luận Mác-Lê nin và thực tiễn Việt Nam\ Văn Tạo

Tác giả: Văn Tạo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Nhan đề dịch: The Asiatic mode of production Marxist-Leninist theories and Vietnam's realities.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.15 Ph561t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.15 Ph561t.

72. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 Ch500t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 Ch500t.

73. Đồn điền của người Pháp ở Bắc kỳ 1884-1918\ Tạ thị Thuý

Tác giả: Tạ, thị Thuý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.1 Đ454đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.1 Đ454đ.

74. Vấn đề nghèo ở Việt Nam: Tài liệu lưu hành nội bộ

Tác giả: Công ty Aduki.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 339.46 V121đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 339.46 V121đ.

75. Theo dòng lịch sử: Những vùng đất, thần và tâm thức người Việt\ Trần quốc Vượng

Tác giả: Trần, Quốc Vượng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Th205d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Th205d.

76. Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 339.46 X401đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 339.46 X401đ.

77. Giao lưu văn hóa đối với sự phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo\ Phạm duy Đức

Tác giả: Phạm, duy Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 Gi-108l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 Gi-108l.

78. Một số vấn đề về tổ chức Asean: Sách nghiên cưú phổ thông\ Nguyễn xuân Sơn

Tác giả: Nguyễn, xuân Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 M458s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 M458s.

79. Nhà Mạc và dòng họ Mạc trong lịch sử: Kỷ yếu hội thảo khoa học về vương triều Mạc ngày 18-7-1994\ Ngô đăng Lợi

Tác giả: Ngô, đăng Lợi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7027 Nh100m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7027 Nh100m.

80. Có một Việt Nam như thế: Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam\ Trần Nhâm

Tác giả: Trần, Nhâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Nhan đề dịch: Sush is Vietnam = Le Vietnam, tel qu'il est.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 C400m] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 C400m.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L