Tìm thấy 4912 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt nam: Sách xuất bản với sự hỗ trợ của UNICEF Việt nam và Uỷ ban UNICEF Canada\ Hoàng thế Liên

Tác giả: Hoàng, thế Liên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 1996Nhan đề dịch: Protection of children's right in Vietnamese Law.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.087 B108v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.087 B108v.

142. Cha con tôi\ Elmo Zumwalt Jr., Elmo Zumwalt III, John Pekkanen

Tác giả: Elmo Zumwalt Jr | Elmo Zumwalt III | John Pekkanen.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 Ch100c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 Ch100c.

143. Khoa học và công nghệ lực lượng sản xuất hàng đầu\ Vũ Đình Cự

Tác giả: Vũ, Đình Cự.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.2 Kh401h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.2 Kh401h.

144. Phát triển giáo dục phát tiển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế\ Phạm Minh Hạc

Tác giả: Phạm, Minh Hạc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 379.597 Ph110t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 379.597 Ph110t.

145. Nền ngoại thương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam\ Thế Đạt

Tác giả: Thế Đạt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 N254n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 N254n.

146. Tìm hiểu tư tưởng dân chủ của Phan Châu Trinh\ Đỗ Thị Hòa Hới

Tác giả: Đỗ, Thị Hòa Hới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.531 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.531 T310h.

147. Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu\ Cao Xuân Huy, Nguyễn Hụê Chi

Tác giả: Cao, Xuân Huy | Nguyễn, Hụê Chi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 181 T550t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 181 T550t.

148. Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa: Nghiên cưú xã hội học\ Phạm Minh Hạc

Tác giả: Phạm, Minh Hạc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 302 V121đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 302 V121đ.

149. Các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp lớn của Nhà nước và dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường\ Nguyễn Mạnh Hùng,Nguyễn Mạnh Hùng

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 351.09 C101c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 351.09 C101c.

150. Các triều đại Việt nam\ Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng

Tác giả: Quỳnh Cư | Đỗ, Đức Hùng.

Ấn bản: In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.702 C101t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.702 C101t.

151. Con rồng Việt nam với người Giao chỉ\ Trần Quang Trân

Tác giả: Trần, Quang Trân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.89 C430r] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.89 C430r.

152. Hoàng Việt địa dư chí\ Phan Huy Chú, Phan Đăng

Tác giả: Phan, Huy Chú | Phan Đăng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Huế: NXB. Thuận Hoá, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 911 H407v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 911 H407v.

153. 50 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1946-1996)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 N114m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 N114m.

154. Người Việt Nam ở Triều Tiên và mối giao lưu văn hóa Việt - Triều trong lịch sử

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội khoa học lịch sử, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 Ng558v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 Ng558v.

155. Tìm hiểu phong tục Việt nam qua Tết-Lễ-Hội hè\ Toan ánh

Tác giả: Toan ánh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đồng Tháp: NXB. Đồng tháp, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 394.26 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 394.26 T310h.

156. Kiến thức phổ thông (ALMANACH - sách lịch 1997): Sổ tay văn hóa\ Vũ Ngọc Khánh, Trần Mạnh Tường

Tác giả: Trần, Mạnh Tường | Vũ, Ngọc Khánh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 001.2 K305t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 001.2 K305t.

157. Tác động của nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay\ Nguyễn Cúc

Tác giả: Nguyễn Cúc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T101đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T101đ.

158. Đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam\ Nguyễn Đình Hương

Tác giả: Nguyễn, Đình Hương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.6 Đ452m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.6 Đ452m.

159. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

160. Thế giới cuối thế kỷ nhìn lại\ Trình Phố

Tác giả: Trình Phố.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.9 Th250g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.9 Th250g.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L