Tìm thấy 4912 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Socialist Republic of Vietnam Constitution 1992: This Constitution was unanimously approved by the VIIIth NAOSRV at its 11th session sitting of 15 April 1992, at 11.45a.m

Tác giả: The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: The gioi, 1992Nhan đề dịch: Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam 1992 : đã được QHKVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15-4-1992, lúc 11 giờ 45 phút.Trạng thái: Sẵn sàng: (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

102. The Constitutions of Vietnam 1946, 1959, 1980, 1992

Tác giả: The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: The gioi, 1995Nhan đề dịch: Hiến pháp Việt nam 1946, 1959, 1980, 1992.Trạng thái: Sẵn sàng: (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

103. Communist Party of Viet Nam 7th National Congress

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Ngoại văn, 1991Nhan đề dịch: Đại hội lần thứ 7 Đảng Cộng sản Việt Nam.Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

104. Địa lý Việt Nam\ Trần Đình Gián

Tác giả: Trần, Đình Gián | Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1990Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 915.97 Đ301l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 915.97 Đ301l.

105. Báo cáo tổng kết 12 năm hợp tác Mê Công của Việt nam 1978-1990: Tài liệu lưu hành nội bộ

Tác giả: Uỷ ban sông Mê Công của Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1990Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337.15 B108c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337.15 B108c.

106. Tập bản đồ dân số Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1991Nhan đề dịch: Atlas Vietnam Population.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 304.6 T123b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 304.6 T123b.

107. Phân tích kết quả điều tra mẫu\ Nguyễn Văn Phái, Hoàng Xuyên, Lê Văn Duỵ, Nguyễn Văn Phái

Tác giả: Lê, Văn Duỵ | Hoàng, Xuyên | Nguyễn, Văn Phái.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục thống kê, 1991Nhan đề dịch: Detailed Analysis of Sample Results.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 315.97 Ph121t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 315.97 Ph121t.

108. Kết quả điều tra mẫu nhà ở

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1990Nhan đề dịch: Sample Results of Housing Survey.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 304.6 K258q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 304.6 K258q.

109. Về chính sách phát triển nông nghiệp ở việt Nam: ý kiến các nhà khoa học và quản lý tại hội thảo ở Hà Nội ngày 20, 21, 22-8-1991

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.1 V250c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.1 V250c.

110. Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính hòa thứ 18 (1697)\ Hà Văn Tấn, Ngô Đức Thọ

Tác giả: Hà, Văn Tấn | Ngô, Đức Thọ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 Đ103v] (8). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 Đ103v.

111. Kinh tế và tài chính Việt nam 1986-1992

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Nhan đề dịch: Economy and finance of Vietnam 1986-1992.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 003.2 K312t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 003.2 K312t.

112. Dân số Việt Nam: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 304.609 D121s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 304.609 D121s.

113. Thư mục Hương ước Việt nam thời kỳ cận đại: Công trình được hoàn thành với sự tài trợ của Toyota Foundation

Tác giả: Viện Khoa học xã hội Việt nam. Viện Thông tin khoa học xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. Hà Nội, 1991Nhan đề dịch: The Bibliography of "Vietnamese village regulations" in the modern time.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 390.016 Th550m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 390.016 Th550m.

114. Hiện trạng về đăng ký hộ tịch và thống kê dân số Việt Nam 1992

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1992Nhan đề dịch: Status of civil registration and population statistics Vietnam 1992.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 304.6 H305t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 304.6 H305t.

115. Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam: giáo trình\ Vũ thị Phụng

Tác giả: Vũ, thị Phụng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 L302s] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 L302s.

116. Kinh tế thế giới hiện nay - tình hình và triển vọng: Kỷ yếu hội thảo

Tác giả: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330 K312t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330 K312t.

117. Các giá trị truyền thống và con người Việt nam hiện nay: Chương trình khoa học công nghệ KX 07\ Phan huy Lê, Vũ minh Giang

Tác giả: Phan, huy Lê | Vũ, minh Giang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 390.09 C101g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 390.09 C101g.

118. Lịch sử tám mươi năm chống Pháp: Quyển thứ hai, tập hạ. Từ bắt đầu cuộc đại chiến thứ hai 1939 đến tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công 1945\ Trần Huy Liệu

Tác giả: Trần, Huy Liệu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sử học, 1961Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 940.53 L302s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 940.53 L302s.

119. Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống Pháp của nhân dân Việt Nam\ Tôn Quang Phiệt

Tác giả: Tôn, Quang Phiệt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa, 1958Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.703 Ph105b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.703 Ph105b.

120. Các dân tộc ở miền Bắc Việt Nam: Dẫn liệu nhân chủng học\ Nguyễn Đình Khoa

Tác giả: Nguyễn, Đình Khoa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1976Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.89 C101d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.89 C101d.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L