Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cải cách kinh tế ở các nước đang phát triển: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 C103c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 C103c.

2. Sử học ở Trung Quốc: Quyết định luận lịch sử và thuyết chủ thể lựa chọn. Quách Mạt Nhược và sử học mác xít Trung Quốc. Sử học ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện thông tin KHXH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 S550h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 S550h.

3. Đổi mới kinh tế Việt Nam và chính sách kinh tế đối ngoại

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Đ452m] (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m.

4. Kinh tế thế giới: đặc điểm và triển vọng\ Kim Ngọc

Tác giả: Kim Ngọc | Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 K312t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 K312t.

5. Năm mươi năm đề cương về văn hóa Việt Nam

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 N114m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 N114m.

6. Trung quốc thành tưụ và triển vọng

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 Tr513q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 Tr513q.

7. Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử\ Văn Tạo

Tác giả: Văn Tạo | Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia. Viện sử học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7032 C102m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7032 C102m.

8. I.Can Tơ người sáng lập nền triết học cổ điển Đức

Tác giả: Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia. Viện Triết học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 193 I-000c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 193 I-000c.

9. Nguyễn Đổng Chi - Người miệt mài tìm kiếm các giá trị văn hóa dân tộc

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9221 Ng527đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9221 Ng527đ.

10. Đồng tiền chung châu âu - EURO. Tác động của nó đối với nền kinh tế một số nước trên thế giới và Việt Nam: Tài liệu phục vụ nghiên cưú. Lưu hành nội bộ

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.4 Đ455t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.4 Đ455t.

11. Xây dựng và phát triển các ngôn ngữ quốc gia trong khu vực

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện thông tin khoa học xã hội, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 400 X126d] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 400 X126d.

12. Trung Quốc gia nhập WTO và tác động đối với Đông Nam á\ Đỗ Tiến Sâm, Lê Văn Sang

Tác giả: Đỗ, Tiến Sâm | Lê, Văn Sang | Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 Tr513q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 Tr513q.

13. Khủng bố và chống khủng bố với vấn đề an ninh quốc tế\ Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.Viện thông tin KHXH

Tác giả: Viện thông tin KHXH. Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.117 Kh513b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.117 Kh513b.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L