Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Các văn bản quy định chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành

Tác giả: Tổng liên đoàn Lao động Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.02 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.02 C101v.

2. Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (Tập 1)

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt nam. Ban kinh tế - chính sách xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

3. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt nam 1954-1975

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.3 Ph431t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.3 Ph431t.

4. Những điều cần biết về Luật doanh nghiệp nhà nước

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 Nh556đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 Nh556đ.

5. Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. T.2

Tác giả: Tổng liên đoàn lao dộng Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

6. Quyền và trách nhiệm của công đoàn trong các văn bản pháp luật hiện hành

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0188 Qu603v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0188 Qu603v.

7. Công đoàn và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động (Tập 2)

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C455đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C455đ.

8. Cẩm nang pháp luật

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 C120n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 C120n.

9. Những văn bản pháp luật mới về cán bộ công chức và cán bộ công đoàn

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Nh556v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Nh556v.

10. Tài liệu tập huấn công tác tư tưởng văn hóa cho cán bộ công đoàn

Tác giả: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Tư tưởng Văn hóa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.88 T103l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.88 T103l.

11. Toàn cầu hóa và phong trào công đoàn quốc tế

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Ban đối ngoại.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.88 T406c] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.88 T406c.

12. Những văn bản quy định mới về chính sách tiền lương\ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. tập 2

Tác giả: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.012 Nh556v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.012 Nh556v.

13. Những văn bản quy định mới về chính sách tiền lương\ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. tập 1

Tác giả: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.012 Nh556v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.012 Nh556v.

14. Công đoàn với phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước\ Công nhân và Công đoàn. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Tác giả: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Viện Công nhân và Công đoàn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.3 C455đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.3 C455đ.

15. Khung khổ pháp lý bảo đảm quyền lợi người lao động khu vực phi kết cấu và vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn\ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Kh513k] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Kh513k.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L