Tìm thấy 1282 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Quyền con người trong thế giới hiện đại: Tài liệu tham khảo nội bộ\ Phạm văn ích, Hoàng văn Hảo

Tác giả: Hoàng, văn Hảo | Phạm, văn ích.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện thông tin khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.08 Qu603c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.08 Qu603c.

2. Lý luận giáo dục châu âu: Từ Erasme tới Rousseau, thế kỷ XVI, XVII, XVIII\ Nguyễn mạnh Tường

Tác giả: Nguyễn, mạnh Tường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 370.1 L600l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 370.1 L600l.

3. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 4\ Bùi văn Nguyên, Nguyễn nghĩa Dân, Doãn như Tiếp

Tác giả: Doãn, như Tiếp | Bùi, văn Nguyên | Nguyễn, nghĩa Dân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

4. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 18\ Đặng đức Siêu

Tác giả: Đặng, đức Siêu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

5. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 15A\ Hoàng châu Lý, Xuân Yến, Bùi duy Tân

Tác giả: Hoàng, châu Lý | Bùi, duy Tân | Xuân Yến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

6. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 11B\ Phùng văn Các, Nguyễn thạch Giang, Vũ thị Hằng, Trần Nghĩa...

Tác giả: Phùng, văn Các | Nguyễn, thạch Giang | Trần, Nghĩa | Vũ, thị Hằng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

7. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 3B\ Trần lê Sáng, Đinh gia Khánh, Trần lê Sáng...

Tác giả: Đinh, gia Khánh | Trần, lê Sáng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

8. Quá trình phát triển công nghiệp ở Việt nam triển vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\ Phạm Xuân Nam

Tác giả: Phạm, Xuân Nam | Viện nghiên cưú dự báo và chiến lược KH và CN.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Nhan đề dịch: The process of industrial development in Vietnam industrialization, modernization perspective of the country.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Qu100t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Qu100t.

9. Lựa chọn và sử dụng nhân tài trong lịch sử\ Lê Thị Thanh Hòa

Tác giả: Lê, Thị Thanh Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337.9597 L551c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337.9597 L551c.

10. Cải cách kinh tế ở các nước đang phát triển: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 C103c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 C103c.

11. Sử học ở Trung Quốc: Quyết định luận lịch sử và thuyết chủ thể lựa chọn. Quách Mạt Nhược và sử học mác xít Trung Quốc. Sử học ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện thông tin KHXH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 S550h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 S550h.

12. Kinh tế chính trị Nhật bản. Quyển 3: Các động lực văn hóa và xã hội\ Murakami Yasusuke, T.Patrick Hugh, Shumpei Kumon, Henry Rosovsky

Tác giả: Murakami Yasusuke | Henry Rosovsky | Shumpei Kumon | T.Patrick Hugh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội: Viện kinh tế thế giới, 1994Nhan đề dịch: The political enocomy of Japan. Volume 3: cultural and social dynamics.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.952 K312t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.952 K312t.

13. Nhỏ là đẹp: Về lợi thế của quy mô vừa và nhỏ trong kinh tế\ E.F. Schumacher

Tác giả: E.F. Schumacher.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện thông tin khoa học xã hội, 1994Nhan đề dịch: Small is beuatiful (economic as if people mattered).Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330 Nh400l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330 Nh400l.

14. Đổi mới kinh tế Việt Nam và chính sách kinh tế đối ngoại

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Đ452m] (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m.

15. Hoa kỳ những hướng chính sách quan trọng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Nhan đề dịch: The major trends of the us policy.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.973 H401k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.973 H401k.

16. Quan hệ kinh tế Việt Nam - đông âu\ Hoàng Hải

Tác giả: Hoàng, Hải.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Nhan đề dịch: Eastern Europe - Vietnam economic ralations.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337.9597 Qu105h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337.9597 Qu105h.

17. Năm mươi năm đề cương về văn hóa Việt Nam

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 N114m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 N114m.

18. Trung quốc thành tưụ và triển vọng

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 Tr513q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 Tr513q.

19. Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử\ Văn Tạo

Tác giả: Văn Tạo | Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia. Viện sử học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7032 C102m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7032 C102m.

20. Chiến tranh và chống chiến tranh. Sự sống còn của loài người ở buổi bình minh của thế kỷ XXI: Sách tham khảo\ Alvin, Heidi Toffler, Nguyễn văn Dân, Nguyễn văn Trung, Nguyễn thị Khánh, , ...

Tác giả: Alvin | Đoàn, ngọc Thanh | Heidi Toffler | Nguyễn, thị Khánh | Nguyễn, văn Dân | Nguyễn, văn Trung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia: Viện thông tin khoa học xã hội, 1995Nhan đề dịch: War and anti-war. Survival at the dawn of the 21st century.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 303.46 Ch305t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 303.46 Ch305t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L