Tìm thấy 5099 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Các văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở và thúê nhà đất: Văn bản hiện hành và mới nhất

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.045 C101v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.045 C101v.

2. Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

3. Các quy định của pháp luật về bắt người, giam giữ và cải tạo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.052 C101q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.052 C101q.

4. Các luật tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt nam

Ấn bản: In lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101l.

5. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 14-10- 1994, và có hiệu lực từ ngày 1-1-1995

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Ph109l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 Ph109l.

6. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt nam: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 14-10-1994 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1995

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Ph109l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 Ph109l.

7. Kế sách giữ nước thời Lý-Trần\ Lê đình Sỹ, Nguyễn danh Phiệt

Tác giả: Lê, đình Sỹ | Nguyễn, danh Phiệt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.702 K250s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.702 K250s.

8. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cưú nước thắng lợi và bài học: Lưu hành nội bộ\ Trần văn Quang,Lê Bằng,Hoàng Dũng,Trần Hạnh

Tác giả: Lê, Bằng | Hoàng, Dũng | Trần, Hạnh | Trần, văn Quang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 T455k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 T455k.

9. Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Bộ luật đã được QHK9, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23-06-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1995

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Nhan đề dịch: Labour code of the Socialist republic of Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 B450l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 B450l.

10. Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt nam\ Nguyễn phan Quang, Phan đăng Thanh, Trương thị Hòa

Tác giả: Nguyễn, phan Quang | Phan, đăng Thanh | Trương, thị Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 M126v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 M126v.

11. Việt nam cải cách kinh tế theo hướng rồng bay: Sách tham khảo của Viện phát triển quốc tế Harvard\ Dwight H.Perkins, David D.Dapice, Jonathan H.Haughton

Tác giả: Dwight H.Perkins | David D.Dapice | Jonathan H.Haughton.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 V308n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 V308n.

12. Những chặng đường lịch sử\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Nh556c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Nh556c.

13. Văn kiện hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Khóa VII: Lưu hành nội bộ

Tác giả: Đảng cộng sản Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V115k] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V115k.

14. Các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

15. Các công ty xuyên quốc gia hiện đại\ Nguyễn Khắc Thân

Tác giả: Nguyễn, Khắc Thân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.7 C101c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.7 C101c.

16. Nghị quyết Quốc hội về nhiệm vụ năm 1995; Công tác xây dựng pháp luật năm 1995: Nghị quyết này đã được QHK9, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 1-11-1994

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.377 Ngh300q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.377 Ngh300q.

17. Niên giám thống kê lao động - thương binh xã hội 1993

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Nhan đề dịch: Statistic yearbook of labour - invalids and social affairs 1993.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 315.97 N305g] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 315.97 N305g.

18. Chế độ nhân sự các nước: Sách tham khảo

Tác giả: Ban tổ chức Chính phủ. Trung tâm nghiên cưú khoa học và thông tin.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Ch250đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Ch250đ.

19. Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 01-11-1994, và có hiệu lực từ ngày 10-12-1994

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.09 Ph109l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.09 Ph109l.

20. Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 02-12-1994, và có hiệu lực từ ngày 10-12-1994

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 551.46 Ph109l] (9). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 551.46 Ph109l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L