Tìm thấy 92 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những qui định pháp luật của Việt Nam và Công ước quốc tế về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu\ Nguyễn Văn Hưng

Tác giả: Nguyễn, Văn Hưng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1993Nhan đề dịch: Legal Regulations and International conventions on international freight for warding.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.087 Nh556q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.087 Nh556q.

2. Biểu thúê, cách tính biểu thúê và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thúê. Tập 1\ Lê Thành Châu

Tác giả: Lê, Thành Châu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.04 B309t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.04 B309t.

3. Tìm hiểu những quy định về hoạt động xuất - nhập khẩu

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Nhan đề dịch: Regulations of export and import operations.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.087 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.087 T310h.

4. Những quy định hiện hành của nhà nước về quản lý thị trường: Từ tháng 5-1991 đến 8-1993. Lưu hành nội bộ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 Nh556q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 Nh556q.

5. Một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1997: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Bộ kế hoạch và đầu tư. Trung tâm thông tin.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 M458s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 M458s.

6. Hướng phát triển thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam tới năm 2010\ Phạm Quyền, Lê Minh Tâm

Tác giả: Phạm, Quyền | Lê, Minh Tâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1997Nhan đề dịch: Directions for developing import and export market in Vietnam up to the year 2010.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 H561p] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 H561p.

7. Những điều cần biết về kinh doanh xuất nhập khẩu thương mại quốc tế\ Phạm Thế Thọ

Tác giả: Phạm, Thế Thọ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 Nh556đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 Nh556đ.

8. Văn bản pháp luật về hải quan (1996-1997)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.056 V115b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.056 V115b.

9. Các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp ở Việt Nam: Trường hợp nghiên cưú về dịch vụ xuất nhập khẩu tại Việt Nam

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Nhan đề dịch: Supporting services for industrial development in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 C101d] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 C101d.

10. Pháp luật thương mại quốc tế và Việt Nam: Tìm hiểu pháp luật trong thương mại

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 Ph109l.

11. Hợp đồng xuất nhập khẩu\ Nguyễn Mạnh Bách

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Bách.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343 H466đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343 H466đ.

12. Cẩm nang nghiệp vụ xuất - nhập khẩu\ Thanh Hà, Đoàn Thắng

Tác giả: Đoàn, Thắng | Thanh Hà.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. T.P. HCM, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 C120n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 C120n.

13. Các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31-7-1998 của Chính phủ và các quy định liên quan đến cải cách thủ tục hải quan ở cửa khẩu

Tác giả: Tổng cục Hải quan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.09 C101v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.09 C101v.

14. Các quy định pháp luật về thương mại và các văn bản có liên quan

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 C101q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 C101q.

15. Cẩm nang xuất nhập khẩu trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam\ Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Long

Tác giả: Nguyễn, Văn Hoa | Nguyễn, Văn Long.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 C120n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 C120n.

16. Quy định pháp luật về xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.087 Qu600đ] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.087 Qu600đ.

17. Quan hệ thương mại Việt Nam - ASEAN và chính sách xuất nhập khẩu của Việt Nam\ Nguyễn Đình Hương, Vũ Đình Bách

Tác giả: Nguyễn, Đình Hương | Vũ, Đình Bách.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337.9597 Qu105h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337.9597 Qu105h.

18. Các quy định pháp luật về chế độ, chính sách xuất nhập khẩu

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.087 C101q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.087 C101q.

19. Kinh doanh với Hoa Kỳ

Tác giả: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.973 K312d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.973 K312d.

20. Tranh chấp từ hợp đồng xuất nhập khẩu - án lệ trọng tài và kinh nghiệm: Sách tham khảo\ Hoàng Ngọc Triết

Tác giả: Hoàng, Ngọc Triết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.022 Tr107c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.022 Tr107c.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L