Tìm thấy 366 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tổng mục lục văn bản pháp luật (1975-1996)

Tác giả: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 T455m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 T455m.

2. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã bãi bỏ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 348.597 D107m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 348.597 D107m.

3. Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về đất đai: Văn bản mới nhất

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 H250t.

4. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.07 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.07 H250t.

5. Những văn bản pháp luật hiện hành mới nhất đối với cấp cơ sở

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.597 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.597 Nh556v.

6. Hệ thống văn bản pháp luật về lao động

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H250t.

7. Văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng (2001-2002)

Tác giả: Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.082 V115b] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.082 V115b.

8. Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn\ Nguyễn Thành Long

Tác giả: Nguyễn, Thành Long.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.04 H561d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.04 H561d.

9. Văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng 2003

Tác giả: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vụ Pháp chế.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.082 V115b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.082 V115b.

10. Hệ thống các văn bản mới nhất về lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.012 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.012 H250t.

11. Chế độ chính sách mới về lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tác giả: Đinh, Thảo [biên soạn] | Nguyễn, Khải Nguyên [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Ch250đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Ch250đ.

12. Cẩm nang các văn bản mới về tổ chức và hoạt động, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn Việt Nam

Tác giả: Đào, Thanh Hải [sưu tầm].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 C120n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 C120n.

13. Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hình sự

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101q] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 342.06 C101q.

14. Văn bản pháp luật về thư viện

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.092 V115b] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.092 V115b.

15. Luật hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.0668 L504h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.0668 L504h.

16. Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.0662 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.0662 Ph109l.

17. Quy định mới về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.05 Qu600đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.05 Qu600đ.

18. Hệ thống các văn bản mới nhất về lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tác giả: Nguyễn, Thành Nam [sưu tầm].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.012 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.012 H250t.

19. Quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước theo quy định pháp luật

Tác giả: Nguyễn, Thành Long [sưu tầm].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 333.3 Qu105l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 333.3 Qu105l.

20. Hệ thống luật đất đai Việt Nam và căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.04 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.04 H250t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L