Tìm thấy 492 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Các văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở và thúê nhà đất: Văn bản hiện hành và mới nhất

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.045 C101v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.045 C101v.

2. Tìm hiểu những quy định về pháp luật có liên quan đến Việt kiều, người nước ngoài, người Việt nam có quan hệ với nước ngoài: Về xuất nhập khẩu, lưu trú đi lại, gưỉ nhận hàng hóa, kết hôn, giao nhận con nuôi, thuê nhà, thuê lao động, hồi hương...\ Nguyễn trí Hòa,Hoàng xuân Hoan

Tác giả: Hoàng, xuân Hoan | Nguyễn, trí Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.083 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.083 T310h.

3. Tìm hiểu các văn bản pháp luật hiện hành về bất động sản\ Trần huy Hùng, Trần xuân Sơn

Tác giả: Trần, huy Hùng | Trần, xuân Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 T310h.

4. Tìm hiểu những quy định về giá đất và quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất

Tác giả: Sở địa chính tp. Hồ chí Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.045 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.045 T310h.

5. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 14-10- 1994, và có hiệu lực từ ngày 1-1-1995

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Ph109l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 Ph109l.

6. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt nam: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 14-10-1994 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1995

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Ph109l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 Ph109l.

7. Luật tài chính ngân hàng: Tập bài giảng phục vụ học tập dùng cho sinh viên khoa luật

Tác giả: Trường Đại học Tổng hợp Hà nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học tổng hợp, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.03 L504t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.03 L504t.

8. Những quy định của pháp luật về thúê thu nhập đối với người có thu nhập cao: Văn bản mới nhất

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Nhan đề dịch: legal documents on income tax of high income earners.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.052 Nh556q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.052 Nh556q.

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thúê doanh thu: Luật này đã được QHK9, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1996

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Ấn bản: Hà nội Chính trị quốc giaVật mang tin: book Book Xuất bản: 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.055 L504s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.055 L504s.

10. Luật thúê chuyển quyền sử dụng đất và các quy định có liên quan

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Nhan đề dịch: Tax law on transferor land use rights and concerning regulations.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.05 L504t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.05 L504t.

11. Các văn bản pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và khuyến khích việt kiều đầu tư về nước

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Nhan đề dịch: Legal documents on promotion of domestic investment and on encouraging overseas Vietnamese to invest in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.092 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.092 C101v.

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thúê tiêu thụ đặc biệt: Luật này đã được QH khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ 1-1-1996

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.0553 L504s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.0553 L504s.

13. Tài sản quốc gia nhà, đất, chế độ quản lý tài chính và thúê

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 339.3 T103s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 339.3 T103s.

14. Chính sách thúê trong kế hoạch 5 năm 1996-2000: Thông tin chuyên đề

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 Ch312s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 Ch312s.

15. Danh mục sửa đổi, bổ sung biểu thúê xuất khẩu, thúê nhập khẩu: áp dụng từ ngày 1-6-1996

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.7 D107m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.7 D107m.

16. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 336.9597 Đ452m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 336.9597 Đ452m.

17. Pháp lệnh về thúê nhà, đất: Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ngày 31-7-1992, đã được UBTVQH thông qua ngày 19-5-1994 và có hiệu lực từ 1-1-1995

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Nhan đề dịch: Ordinnance on house and land tax.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.054 Ph109l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.054 Ph109l.

18. Luật thúê chuyển quyền sử dụng đất: Luật này đã được QHK9, KH5 thông qua ngày 22-06-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-07-1994

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.05 L504t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.05 L504t.

19. Pháp lệnh thúê thu nhập đối với người có thu nhập cao (sửa đổi): Pháp lệnh đã được UBTVQH9 thông qua ngày 19-05-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-06-1994

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.052 Ph109l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.052 Ph109l.

20. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về thúê nhà, đất: Pháp lệnh đã được UBTVQH9 thông qua ngày 19-05-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1995

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Ph109l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 Ph109l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L