Tìm thấy 99 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam\ Vũ Đình Bách

Tác giả: Vũ, Đình Bách.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 C101g] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 C101g.

2. Phát triển bền vững trong thế giới năng động - Thay đổi thể chế, tăng trưởng và chất lượng cuộc sống: Sách tham khảo. Báo cáo phát triển thế giới 2003\ Vũ Cương

Tác giả: Vũ Cương | Vũ, Cương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337 Ph110t] (5). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 337 Ph110t.

3. Bàn về phát triển kinh tế (Nghiên cứu con đường dẫn tới giàu sang): Sách tham khảo

Tác giả: Ngô, Doãn Vịnh | Ngô, Doãn Vịnh [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 B105v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 B105v.

4. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Những rào cản cần phải vượt qua

Tác giả: Nguyễn, Văn Thường [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T116t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T116t.

5. Các mô hình tăng trưởng và dự báo kinh tế - Lý thuyết và thực nghiệm: Sách chuyên khảo\ Nguyễn Thị Cành

Tác giả: Nguyễn, Thị Cành.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 C101m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 C101m.

6. Một số vấn đề phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay\ Viện khoa học xã hội Việt Nam

Tác giả: Đỗ, Hoài Nam [chủ biên] | Võ, Đại Lược [chủ biên] | Viện khoa học xã hội Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 M458s.

7. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 15 năm (1991-2005) từ góc độ phân tích đóng góp của các nhân tố sản xuất

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học kỹ thuật, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T116t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T116t.

8. Chất lượng tăng trưởng của Việt Nam và một số nước Đông Á

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Ch124l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Ch124l.

9. Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh xu thế phát triển của kinh tế thế giới đến năm 2020

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 D550b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 D550b.

10. Vietnam 2010: Entering the 21st century:Vietnam development report 2001: Việt Nam 2010:Bước vào thế kỷ 21

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Washington, D.C.: The world Bank, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 V302t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 V302t.

11. Tăng trưởng và công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam: Bài toán huy động và sử dụng vốn

Tác giả: Võ, Trí Thành [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T116t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T116t.

12. Truy tìm căn nguyên tăng trưởng

Tác giả: Easterly Wiliam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động - xã hội, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 Tr523t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 Tr523t.

13. Tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T116t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T116t.

14. Truy tìm căn nguyên tăng trưởng

Tác giả: William Easterly.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động - xã hội, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.91 Tr523t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.91 Tr523t.

15. Việt Nam sau một năm gia nhập WTO - Tăng trưởng và việc làm: Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 V308n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 V308n.

16. Huy động và sử dụng các nguồn lực chủ yếu nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 H523đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 H523đ.

17. Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội - Lý thuyết và thực tiễn ở thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ, Phú Trần Tình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T116t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T116t.

18. Tăng trưởng kinh tế thời kỳ đổi mới ở Việt Nam: Sách chuyên khảo

Tác giả: Trần, Thọ Đạt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T116t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T116t.

19. Lựa chọn để tăng trưởng bền vững

Tác giả: Nguyễn, Đức Thành.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 L551c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 L551c.

20. Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội

Tác giả: Trần, Nguyễn Tuyên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 G115k] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 G115k.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L