Tìm thấy 825 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Niên giám thống kê lao động - thương binh xã hội 1993

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Nhan đề dịch: Statistic yearbook of labour - invalids and social affairs 1993.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 315.97 N305g] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 315.97 N305g.

2. Đổi mới quản lý vốn đầu tư: Các văn bản pháp quy\ Võ Đình Hảo

Tác giả: Võ, Đình Hảo | Bộ Tài chính. Viện khoa học tài chính - Vụ đầu tư xây dựng cơ bản.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tài chính, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.4 Đ452m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352.4 Đ452m.

3. Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam: Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 T310h.

4. Luật tài chính ngân hàng: Tập bài giảng phục vụ học tập dùng cho sinh viên khoa luật

Tác giả: Trường Đại học Tổng hợp Hà nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học tổng hợp, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.03 L504t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.03 L504t.

5. Thị trường chứng khoán ở Việt Nam\ Nguyễn văn Luân, Trần quốc Tuấn, Ngô minh Châu

Tác giả: Nguyễn, văn Luân | Ngô, minh Châu | Trần, quốc Tuấn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.642 Th300t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.642 Th300t.

6. Thị trường chứng khoán\ Bernad J. Foley, Nguyễn công Nghiệp

Tác giả: Bernad J. Foley | Nguyễn, công Nghiệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.642 Th300t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.642 Th300t.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thúê doanh thu: Luật này đã được QHK9, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1996

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Ấn bản: Hà nội Chính trị quốc giaVật mang tin: book Book Xuất bản: 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.055 L504s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.055 L504s.

8. Vấn đề đổi mới chính sách tài chính - tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở Việt Nam và kinh nghiệm của Nhật bản: Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.46 V121đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.46 V121đ.

9. Ngân hàng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam\ Nguyễn Quốc Việt

Tác giả: Nguyễn, Quốc Việt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.1 Ng121h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.1 Ng121h.

10. Luật thúê chuyển quyền sử dụng đất và các quy định có liên quan

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Nhan đề dịch: Tax law on transferor land use rights and concerning regulations.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.05 L504t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.05 L504t.

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thúê tiêu thụ đặc biệt: Luật này đã được QH khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ 1-1-1996

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.0553 L504s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.0553 L504s.

12. Luật pháp trong kế toán và thống kê

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.063 L504p] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.063 L504p.

13. Tài sản quốc gia nhà, đất, chế độ quản lý tài chính và thúê

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 339.3 T103s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 339.3 T103s.

14. Luật ngân sách nhà nước: Luật này đã được QHKIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20-3-1996 và có hiệu lực từ năm ngân sách 1997

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.034 L504n] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.034 L504n.

15. Luật hợp tác xã: Luật này đã được QHK9, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20-03-1996, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1997

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Nhan đề dịch: Law on Cooperatives.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.066 L504h] (7). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.066 L504h.

16. Chính sách thúê trong kế hoạch 5 năm 1996-2000: Thông tin chuyên đề

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 Ch312s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 Ch312s.

17. Danh mục sửa đổi, bổ sung biểu thúê xuất khẩu, thúê nhập khẩu: áp dụng từ ngày 1-6-1996

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.7 D107m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.7 D107m.

18. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn\ Nguyễn ngọc Quang

Tác giả: Nguyễn, ngọc Quang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.749 C450p] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.749 C450p.

19. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 336.9597 Đ452m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 336.9597 Đ452m.

20. Phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Chiến lược cho những năm 1990\ Đào lê Minh, Trần hồng Lan, Minh Long

Tác giả: Minh Long | Đào, lê Minh | Trần, hồng Lan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Nhan đề dịch: Socio-economic development in Vietnam the agenda for the 1990s.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.095 Ph110t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.095 Ph110t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L