Tìm thấy 1652 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Các luật tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt nam

Ấn bản: In lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101l.

2. Văn kiện hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Khóa VII: Lưu hành nội bộ

Tác giả: Đảng cộng sản Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V115k] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V115k.

3. Các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

4. Hiến pháp Việt Nam (Năm 1946, 1959, 1980 và 1992)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 H305p] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 H305p.

5. Nghị viện các nước trên thế giới: Lưu hành nội bộ

Tác giả: Uỷ ban đối ngoại Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328 Ngh300v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328 Ngh300v.

6. Mô hình nền hành chính các nước Asean\ Lương trọng Yêm, Bùi thế Vĩnh

Tác giả: Lương, trọng Yêm | Bùi, thế Vĩnh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342 M450h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342 M450h.

7. Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân: Pháp lệnh này đã được UBTVQH khóa 9 thông qua ngày 15-02-1996 và có hiệu lực từ ngày công bố 24-02-1996

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.05 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.05 Ph109l.

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 Ch500t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 Ch500t.

9. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 Qu451h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 Qu451h.

10. Tìm hiểu về đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 1992

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 T310h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 T310h.

11. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 T450c] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 T450c.

12. Nội quy kỳ họp Quốc hội: Bản nội quy này đã được QH9, KH2 thông qua ngày 18-12-1992

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 N452q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 N452q.

13. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam: Những khía cạnh pháp lý theo hiến pháp và luật tổ chức Quốc hội năm 1992\ Nguyễn Đặng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đặng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 Qu451h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 Qu451h.

14. Lịch sử Quốc hội Việt nam 1946-1960

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 L302s] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 L302s.

15. Phát huy vai trò của Quốc hội xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân\ Đỗ Mười

Tác giả: Đỗ, Mười.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sự thật, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.05 Ph110h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.05 Ph110h.

16. Constitutional rights and liberties (Cases-Comments-Questions): American casebook series\ William B. Lockhart, Yele Kamisa

Tác giả: William B. Lockhart | Yele Kamisa.

Ấn bản: xb.lần thứ 6Vật mang tin: book Book Xuất bản: Saint Paul: West, 1986Nhan đề dịch: Quyền hiến pháp và quyền tự do (Vụ án-Bình luận-Câu hỏi):Bộ sách hướng dẫn Hoa kỳ.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 C430s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 C430s.

17. Constitutional law: Principces and policy\ Jorome A. Barron

Tác giả: Jorome A. Barron.

Ấn bản: xb.lần thứ baVật mang tin: book Book Xuất bản: Virginia: The Michie Com., 1987Nhan đề dịch: Luật Hiến pháp: nguyên lý và chính sách.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 C430s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 C430s.

18. American politics, polities and priorities\ Alank Shank

Tác giả: Alank Shank.

Ấn bản: xb.lần thứ nămVật mang tin: book Book Xuất bản: Boston: Allyn and Bacon, 1988Nhan đề dịch: Nền chính trị Hoa kỳ, các chính sách và những vấn đề ưu đãi.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.973 A104e] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.973 A104e.

19. Understanding American Government\ Susan Welch, Michael Steiman, John Gruht, John Comer

Tác giả: Susan Welch | John Comer | John Gruht | Michael Steiman.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: New York: West , 1991Nhan đề dịch: Hiểu về Chính phủ Mỹ.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.473 U512d] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.473 U512d.

20. American Government: Reading and cases\ Peter Woll

Tác giả: Peter Woll.

Ấn bản: xb.lần thứ chínVật mang tin: book Book Xuất bản: Boston: Little, 1987Nhan đề dịch: Chính phủ Mỹ:Thảo luận và các sự kiện.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.973 A104e] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.973 A104e.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L