Tìm thấy 5286 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tìm hiểu những quy định về pháp luật có liên quan đến Việt kiều, người nước ngoài, người Việt nam có quan hệ với nước ngoài: Về xuất nhập khẩu, lưu trú đi lại, gưỉ nhận hàng hóa, kết hôn, giao nhận con nuôi, thuê nhà, thuê lao động, hồi hương...\ Nguyễn trí Hòa,Hoàng xuân Hoan

Tác giả: Hoàng, xuân Hoan | Nguyễn, trí Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.083 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.083 T310h.

2. Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

3. Các quy định của pháp luật về bắt người, giam giữ và cải tạo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.052 C101q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.052 C101q.

4. Các luật tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt nam

Ấn bản: In lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101l.

5. Tìm hiểu các văn bản pháp luật hiện hành về bất động sản\ Trần huy Hùng, Trần xuân Sơn

Tác giả: Trần, huy Hùng | Trần, xuân Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 T310h.

6. Tìm hiểu những quy định về giá đất và quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất

Tác giả: Sở địa chính tp. Hồ chí Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.045 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.045 T310h.

7. Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt nam\ Nguyễn phan Quang, Phan đăng Thanh, Trương thị Hòa

Tác giả: Nguyễn, phan Quang | Phan, đăng Thanh | Trương, thị Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 M126v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 M126v.

8. Các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

9. Nghị quyết Quốc hội về nhiệm vụ năm 1995; Công tác xây dựng pháp luật năm 1995: Nghị quyết này đã được QHK9, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 1-11-1994

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.377 Ngh300q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.377 Ngh300q.

10. Luật tổ chức toà án, viện kiểm sát, công chứng luật sư: Giáo trình\ Trịnh quốc Toản,Dương đình Thành,Trịnh Quốc Toản

Tác giả: Trịnh, quốc Toản | Dương, đình Thành.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Tổng hợp Quốc gia Hà nội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.597 L504t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.597 L504t.

11. Ba công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma tuý (1961-1971-1988)\ Lâm ngọc Bảo, Nguyễn quốc Việt, Vũ Văn Tiến, Tạ Thị Minh Lý, , ...

Tác giả: Lâm, ngọc Bảo | Đặng Khang | Nguyễn, quốc Việt | Tạ, Thị Minh Lý | Vũ, Văn Tiến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Nhan đề dịch: 3 conventions of the united nations on drugs control (1961-1971-1988).Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 341.4 B100c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 341.4 B100c.

12. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 H250t.

13. Tìm hiểu các quy định thủ tục kiện và thi hành án kinh tế - dân sự\ Phan Đình Khánh, Nguyễn Trí Hòa, Nguyễn Thị Hoài Phương, Phan Đình Khánh

Tác giả: Phan, Đình Khánh | Nguyễn, Thị Hoài Phương | Nguyễn, Trí Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.597 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.597 T310h.

14. Tìm hiểu các quy định hỏi đáp về luật phá sản doanh nghiệp\ Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trí Hòa

Tác giả: Nguyễn, Thanh Bình | Nguyễn, Trí Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.07 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.07 T310h.

15. Đổi mới quản lý vốn đầu tư: Các văn bản pháp quy\ Võ Đình Hảo

Tác giả: Võ, Đình Hảo | Bộ Tài chính. Viện khoa học tài chính - Vụ đầu tư xây dựng cơ bản.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tài chính, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.4 Đ452m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352.4 Đ452m.

16. Tìm hiểu về nhà nước và pháp luật: Chương trình giáo dục các chuyên đề lý luận dành cho cơ sở

Tác giả: Ban tư tưởng văn hóa trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 321.009 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 321.009 T310h.

17. Đại cương về nhà nước và pháp luật\ Trần Anh Minh, Phạm Thị Thu Thanh

Tác giả: Trần, Anh Minh | Phạm, Thị Thu Thanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.1 Đ103c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.1 Đ103c.

18. Phân tích so sánh hai hệ thống pháp luật: Mỹ và Pháp: thông tin chuyên đề\ Hoàng Thế Liên, Lê Khắc Hải, Đinh Thị Bích Hà

Tác giả: Hoàng, Thế Liên | Đinh, Thị Bích Hà | Lê, Khắc Hải | Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.73 Ph121t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.73 Ph121t.

19. Giáo trình về quản lý nhà nước: Dùng bồi dưàng kiến thức quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên

Tác giả: Học viện Hành chính Quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320 Gi-108t] (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320 Gi-108t.

20. Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật\ Đào Trí úc

Tác giả: Đào, Trí úc | Viện nghiên cưú nhà nước và pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 Nh556v.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L