Tìm thấy 1285 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Các luật tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt nam

Ấn bản: In lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101l.

2. Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt nam\ Nguyễn phan Quang, Phan đăng Thanh, Trương thị Hòa

Tác giả: Nguyễn, phan Quang | Phan, đăng Thanh | Trương, thị Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 M126v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 M126v.

3. Các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

4. Kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước của Đài loan, Malaisia và Nam Triều tiên

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.951 K312n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.951 K312n.

5. Tìm hiểu về nhà nước và pháp luật: Chương trình giáo dục các chuyên đề lý luận dành cho cơ sở

Tác giả: Ban tư tưởng văn hóa trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 321.009 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 321.009 T310h.

6. Đại cương về nhà nước và pháp luật\ Trần Anh Minh, Phạm Thị Thu Thanh

Tác giả: Trần, Anh Minh | Phạm, Thị Thu Thanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.1 Đ103c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.1 Đ103c.

7. Giáo trình về quản lý nhà nước: Dùng bồi dưàng kiến thức quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên

Tác giả: Học viện Hành chính Quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320 Gi-108t] (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320 Gi-108t.

8. Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật\ Đào Trí úc

Tác giả: Đào, Trí úc | Viện nghiên cưú nhà nước và pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 Nh556v.

9. Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Giáo trình

Tác giả: Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 L302s.

10. Luật doanh nghiệp nhà nước: Luật này đã được QH khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20-04-1995 và có hiệu lực từ ngày công bố 30-04-1995

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 L504d] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 L504d.

11. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa: Giáo trình

Tác giả: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.26 Nh100n] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.26 Nh100n.

12. Luật hành chính: Trong bộ sách giới thiệu những kiến thức thời đại:Tôi biết gì\ Prosper Well, Vũ quý Vỹ, Tiết văn Nghi, Đào Thản, Nguyễn ngọc Bích

Tác giả: Prosper Well | Đào, Thản | Nguyễn, ngọc Bích | Tiết, văn Nghi | Vũ, quý Vỹ.

Ấn bản: xb.lần thứ 15Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 L504h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 L504h.

13. Xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước\ Tạ hưũ ánh

Tác giả: Tạ, hưũ ánh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.4 X126d] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.4 X126d.

14. Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử\ Văn Tạo

Tác giả: Văn Tạo | Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia. Viện sử học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7032 C102m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7032 C102m.

15. Công chứng: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C455c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C455c.

16. Luật tổ chức tòa án, viện kiểm sát, công chứng, luật sư: Giáo trình\ Trịnh quốc Toản,Dương đình Thành

Tác giả: Trịnh, quốc Toản | Dương, đình Thành.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.597 L504t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.597 L504t.

17. Những nguyên tắc về tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước\ Nguyễn trí Hòa, Nguyễn thị kim Liên

Tác giả: Nguyễn, trí Hòa | Nguyễn, thị kim Liên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.04 Nh556n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.04 Nh556n.

18. Xã hội hậu tư bản: Tài liệu tham khảo\ Peter F. Drucker

Tác giả: Peter F. Drucker.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9 X100h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9 X100h.

19. Mô hình nền hành chính các nước Asean\ Lương trọng Yêm, Bùi thế Vĩnh

Tác giả: Lương, trọng Yêm | Bùi, thế Vĩnh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342 M450h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342 M450h.

20. Tìm hiểu pháp luật - Luật doanh nghiệp nhà nước\ Trần Hà

Tác giả: Trần Hà.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 T310h.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L