Tìm thấy 929 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tìm hiểu những quy định về pháp luật có liên quan đến Việt kiều, người nước ngoài, người Việt nam có quan hệ với nước ngoài: Về xuất nhập khẩu, lưu trú đi lại, gưỉ nhận hàng hóa, kết hôn, giao nhận con nuôi, thuê nhà, thuê lao động, hồi hương...\ Nguyễn trí Hòa,Hoàng xuân Hoan

Tác giả: Hoàng, xuân Hoan | Nguyễn, trí Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.083 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.083 T310h.

2. Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Bộ luật đã được QHK9, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23-06-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1995

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Nhan đề dịch: Labour code of the Socialist republic of Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 B450l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 B450l.

3. Dự báo dân số, học sinh đến trường và lực lượng lao động Việt nam,1990-2005: Chuyên khảo, Tổng điều tra dân số Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Nhan đề dịch: Projections of population, school enrolment and labour force Vietnam, 1990-2005.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9 D550b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9 D550b.

4. Niên giám thống kê lao động - thương binh xã hội 1993

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Nhan đề dịch: Statistic yearbook of labour - invalids and social affairs 1993.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 315.97 N305g] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 315.97 N305g.

5. Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (Tập 1)

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt nam. Ban kinh tế - chính sách xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

6. Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động: Lưu hành nội bộ

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động-thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C101v] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C101v.

7. Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam: Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 T310h.

8. Giải quyết tranh chấp về lao động: Chuyên đề

Tác giả: Bộ tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: VNCKH pháp lý, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Gi-103q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Gi-103q.

9. Một số thông tư hướng dẫn các nghị định thi hành Bộ luật lao động: Lưu hành nội bộ

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 M458s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 M458s.

10. Văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 V115b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 V115b.

11. Pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Ph109l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Ph109l.

12. Chế độ pháp luật đối với quyền lợi và trách nhiệm của công nhân viên chức

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Ch250đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Ch250đ.

13. Con người và nguồn lực con người trong phát triển\ Nguyễn như Diệm

Tác giả: Nguyễn, như Diệm | Viện thông tin khoa học xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 128 C430n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 128 C430n.

14. Các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. T1

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động-thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Nhan đề dịch: Government decrees giving detailed provisions and providing guidance for the enforement of the labour code.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C101n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C101n.

15. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 11-04-1996, và có hiệu lực từ 1-7-1996

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Ph109l.

16. Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. T.2

Tác giả: Tổng liên đoàn lao dộng Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

17. Giáo trình luật lao động Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Gi-108t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Gi-108t.

18. Hỏi, đáp về Bộ luật lao động. Tập 1

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động-Thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H428đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H428đ.

19. Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Bộ luật này đã được QHK9, KH5 thông qua ngày 23-06-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1995

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 B450l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 B450l.

20. Trách nhiệm và quyền lợi của công nhân viên chức: Tuyển chọn và hệ thống hóa văn bản pháp quy

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sự thật, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Tr102n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Tr102n.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L