Tìm thấy 5433 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tìm hiểu chế độ kinh tế trong Hiến pháp: Chế độ kinh tế trong Hiến pháp tư bản chủ nghĩa và Hiến pháp Việt nam\ Hoàng Hà, Ngô đăng Đức

Tác giả: Hoàng Hà | Ngô, đăng Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 T310h.

2. Lịch sử nước Mỹ: Từ thời lập quốc đến thời hiện đại\ Nguyễn Nghị, Lê minh Đức

Tác giả: Nguyễn, Nghị | Lê, minh Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973 L302s.

3. Dự báo kinh tế và thị trường hàng hóa thế giới năm 1995

Tác giả: Bộ thương mại. Trung tâm thông tin thương mại.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9 D550b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9 D550b.

4. Việt nam cải cách kinh tế theo hướng rồng bay: Sách tham khảo của Viện phát triển quốc tế Harvard\ Dwight H.Perkins, David D.Dapice, Jonathan H.Haughton

Tác giả: Dwight H.Perkins | David D.Dapice | Jonathan H.Haughton.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 V308n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 V308n.

5. Chìa khóa quản trị kinh tế thị trường: Quản trị đắc nhân tâm\ Hoàng xuân Việt

Tác giả: Hoàng, xuân Việt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đồng Tháp: Tổng hợp Đồng Tháp, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.122 Ch301k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.122 Ch301k.

6. Quản trị nhân sự\ Trần kim Dung

Tác giả: Trần, kim Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.3 Qu105t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.3 Qu105t.

7. Quá trình phát triển công nghiệp ở Việt nam triển vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\ Phạm Xuân Nam

Tác giả: Phạm, Xuân Nam | Viện nghiên cưú dự báo và chiến lược KH và CN.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Nhan đề dịch: The process of industrial development in Vietnam industrialization, modernization perspective of the country.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Qu100t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Qu100t.

8. Lịch sử tư tưởng kinh tế: Lưu hành nội bộ\ Mai Quế Anh, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Thanh

Tác giả: Mai, Quế Anh | Nguyễn, Ngọc Thanh | Phạm, Văn Chiến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.15 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.15 L302s.

9. Các công ty xuyên quốc gia hiện đại\ Nguyễn Khắc Thân

Tác giả: Nguyễn, Khắc Thân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.7 C101c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.7 C101c.

10. Nghị quyết Quốc hội về nhiệm vụ năm 1995; Công tác xây dựng pháp luật năm 1995: Nghị quyết này đã được QHK9, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 1-11-1994

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.377 Ngh300q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.377 Ngh300q.

11. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc tế. T.2\ Ngô Đình Giao

Tác giả: Ngô, Đình Giao.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Ch527d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Ch527d.

12. Cải cách kinh tế ở các nước đang phát triển: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 C103c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 C103c.

13. Kinh tế chính trị Nhật bản. Quyển 3: Các động lực văn hóa và xã hội\ Murakami Yasusuke, T.Patrick Hugh, Shumpei Kumon, Henry Rosovsky

Tác giả: Murakami Yasusuke | Henry Rosovsky | Shumpei Kumon | T.Patrick Hugh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội: Viện kinh tế thế giới, 1994Nhan đề dịch: The political enocomy of Japan. Volume 3: cultural and social dynamics.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.952 K312t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.952 K312t.

14. Kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước của Đài loan, Malaisia và Nam Triều tiên

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.951 K312n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.951 K312n.

15. Nhỏ là đẹp: Về lợi thế của quy mô vừa và nhỏ trong kinh tế\ E.F. Schumacher

Tác giả: E.F. Schumacher.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện thông tin khoa học xã hội, 1994Nhan đề dịch: Small is beuatiful (economic as if people mattered).Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330 Nh400l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330 Nh400l.

16. Chủ nghĩa tư bản hiện đại: sách tham khảo

Tác giả: Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.122 Ch500n] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.122 Ch500n.

17. Đổi mới kinh tế Việt Nam và chính sách kinh tế đối ngoại

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Đ452m] (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m.

18. Kinh tế thế giới: đặc điểm và triển vọng\ Kim Ngọc

Tác giả: Kim Ngọc | Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 K312t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 K312t.

19. Kinh doanh hiện đại\ David J. Rachaman, Michael H. Mescon, Nguyễn Trọng Thể

Tác giả: David J. Rachaman | Michael H. Mescon | Nguyễn, Trọng Thể.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1995Nhan đề dịch: Business today.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.4 K312d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.4 K312d.

20. Sáng tạo lại chính phủ - Tinh thần kinh doanh sẽ làm biến đổi khu vực công ra sao: Tài liệu tham khảo nội bộ\ David Osborne, Ted Gaebler

Tác giả: David Osborne | Ted Gaebler.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.973 S106t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.973 S106t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L