Tìm thấy 1527 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những chặng đường lịch sử\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Nh556c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Nh556c.

2. Tuyên truyền 1995

Tác giả: Ban tư tưởng văn hóa trung ương. Vụ tuyên truyền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T527t.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước\ Lê Quang Thiệu

Tác giả: Lê, Quang Thiệu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.54 Ch500t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.54 Ch500t.

4. Bác Hồ với thể dục thể thao Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 796 B101h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 796 B101h.

5. Hồ Chí Minh toàn tập

Ấn bản: xb.lần thứ 2, theo quyết định số 93-QĐ/TW 22-12-1994Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 H450c] (11). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 H450c.

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 Ch500t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 Ch500t.

7. Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết\ Nguyễn đức Bình

Tác giả: Nguyễn, đức Bình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4 B108v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4 B108v.

8. Vừa đi đường vừa kể chuyện: Những mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ\ T. Lan

Tác giả: T. Lan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 V551đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 V551đ.

9. Tuyển tập thơ văn cho thiếu nhi 1945 - 1960

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1961Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 T527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 T527t.

10. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Truyền thống dân tộc và nhân loại\ Vũ Khiêu

Tác giả: Vũ, Khiêu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu mới và pháp luật ở Việt Nam\ Nguyễn ngọc Minh

Tác giả: Nguyễn, ngọc Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1982Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 Ch500t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 Ch500t.

12. Những văn kiện đấu tranh của chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: Tập 1 (từ 1954-1959)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Ban thống nhất TW, 1960Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 Nh556v.

13. Những văn kiện về cuộc đi thăm Liên xô, Trung Quốc và Mông cổ của Hồ Chủ tịch và Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ văn hóa, 1955Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Nh556v.

14. Tìm hiểu ý nghĩa khoa học, cách mạng thực tiễn trong 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân\ Nguyễn Quý,Lê Xuân Trường,Nguyễn Hưũ Lê

Tác giả: Nguyễn, Quý | Lê, Xuân Trường | Nguyễn, Hưũ Lê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1983Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.2 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 363.2 T310h.

15. Một số vấn đề về phương pháp luận và phương pháp nghiên cưú về Hồ Chí Minh\ Song Thành

Tác giả: Song Thành.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 M458s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 M458s.

16. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

17. Lịch sử các học thuyết chính trị - pháp lý\ Đinh Văn Mậu, Phạm hồng Thái

Tác giả: Đinh, Văn Mậu | Phạm, hồng Thái.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.5 L302s] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.5 L302s.

18. Hồ chí Minh với phật giáo Việt Nam (1945-1969): Đề tài khoa học KX-02\ Phùng hưũ Phú, Đại đức Thích minh Trí

Tác giả: Đại đức Thích minh Trí | Phùng, hưũ Phú.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 H450c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 H450c.

19. Phương pháp và phong cách Hồ chí Minh\ Đặng xuân Kỳ

Tác giả: Đặng, xuân Kỳ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Ph561p] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Ph561p.

20. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội\ Nguyễn Bá Linh

Tác giả: Nguyễn, Bá Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 C561l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 C561l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L