Tìm thấy 1378 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 H250t.

2. Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCN Việt nam: Đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 30-6-1990 và ngày 22-12-1992

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l.

3. Luật tố tụng hình sự Việt nam: Giáo trình\ Lê Kim Quế

Tác giả: Lê, Kim Quế | Trường đại học Tổng hợp Hà nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học tổng hợp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.597 L504t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.597 L504t.

4. Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt nam: Đã được sửa đổi bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự đã được QH nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 28-12-1989, 12-8-1991 và ngày 22-12-1992

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l.

5. Bộ luật hình sự Việt nam thực trạng và phương hướng đổi mới: Thông tin chuyên đề\ Hoàng Thế Liên, Lê Khắc Hải, Đinh Thị Bích Hà

Tác giả: Hoàng, Thế Liên | Đinh, Thị Bích Hà | Lê, Khắc Hải | Bộ Tư pháp. Viện khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l.

6. Luật tố tụng hình sự Việt Nam. Sơ thảo: Giáo trình

Tác giả: Trường đại học Tổng hợp Hà nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học tổng hợp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.597 L504t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.597 L504t.

7. Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam: Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 T310h.

8. Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam\ Đào Trí úc

Tác giả: Đào, Trí úc | Viện nghiên cưú nhà nước và pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364 T452p] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364 T452p.

9. Nguyên tắc công bằng trong luật hình sự Việt Nam\ Võ khánh Vinh

Tác giả: Võ, khánh Vinh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 Ng527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 Ng527t.

10. Tìm hiểu pháp luật hình sự\ Đặng hoàng Dũng

Tác giả: Đặng, hoàng Dũng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 T310h.

11. Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam: Đề tài nghiên cưú khoa học

Tác giả: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.0773 H312p] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.0773 H312p.

12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCN Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Nhan đề dịch: Criminal procedure code of socialist republic of Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l.

13. Giáo trình điều tra hình sự

Tác giả: Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.25 Gi-108t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 363.25 Gi-108t.

14. 100 năm khoa học hình sự thế giới\ Guyec-gien Tooc-van, Dương văn Ngữ, Dương văn Ngữ, Phạm văn Ba

Tác giả: Guyec-gien Tooc-van | Dương, văn Ngữ | Phạm, văn Ba.

Ấn bản: In lần thứ baVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364 M458t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364 M458t.

15. Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Phần chung\ Trịnh Quốc Toản

Tác giả: Trịnh, Quốc Toản | Trường đại học tổng hợp Hà nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 Gi-108t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 Gi-108t.

16. Chuyên đề về Luật hình sự: Kỷ yếu hội thảo khoa học do nhà pháp luật Việt-Pháp phối hợp với Vụ pháp luật hình sự-hành chính tổ chức từ 5-10-1995 tại Hà nội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 Ch527đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 Ch527đ.

17. Produres in the justice system\ Gilbert B. Stuckey

Tác giả: Gilbert B. Stuckey.

Ấn bản: xb.lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Columbus: Charles E.Merrill, 1986Nhan đề dịch: Tố tụng trong hệ thống tư pháp.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352 Pr419u] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352 Pr419u.

18. Criminal Justice: Introductory cases and material\ John Kaplan, Jerome H. Skolnick

Tác giả: John Kaplan | Jerome H. Skolnick.

Ấn bản: xb.lần thứ tưVật mang tin: book Book Xuất bản: New York: The Foundatin Press, 1987Nhan đề dịch: Pháp lý hình sự : Các vụ án và tài liệu.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.973 Cr310-i] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.973 Cr310-i.

19. The Oxford Handbook of Criminology\ Mike Maguire

Tác giả: Mike Maguire.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Oxford University, 1994Nhan đề dịch: Sổ tay về tội phạm học của trường Đại học tổng hợp Oxford:Giáo trình.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.73 O-435f] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.73 O-435f.

20. Tìm hiểu Luật hình sự Việt Nam\ Kiều đình Thụ

Tác giả: Kiều, đình Thụ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 T310h.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L