Tìm thấy 129 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bộ luật hàng hải Việt nam: Bộ luật đã được QHK8, KH7 thông qua ngày 30-06-1990, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1991

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1991Nhan đề dịch: The Maritime Code of Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.096 B450l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.096 B450l.

2. Pháp lệnh chất lượng hàng hóa và những văn bản hướng dẫn thi hành: Pháp lệnh đã được HĐNN8 thông qua ngày 27-12-1990, và có hiệu lực từ 01-07-1991

Tác giả: Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.075 Ph109l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.075 Ph109l.

3. Pháp lệnh đo lường và các văn bản hướng dẫn thi hành: Pháp lệnh đã được HĐNN8 thông qua ngày 6-7-1990, và có hiệu lực từ ngày 01-10-1990

Tác giả: Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.075 Ph109l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.075 Ph109l.

4. Các văn bản pháp luật về khoa học-công nghệ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.095 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.095 C101v.

5. Les marchés à terme et le monde agricole en l'an 2000\ Yannick Marquet

Tác giả: Yannick Marquet.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Economica, 1987Nhan đề dịch: Các thị trường có thời hạn và thế giới nông nghiệp năm 2000.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.1 M109c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.1 M109c.

6. Những qui định pháp luật của Việt Nam và Công ước quốc tế về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu\ Nguyễn Văn Hưng

Tác giả: Nguyễn, Văn Hưng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1993Nhan đề dịch: Legal Regulations and International conventions on international freight for warding.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.087 Nh556q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.087 Nh556q.

7. Tìm hiểu những quy định về hoạt động xuất - nhập khẩu

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Nhan đề dịch: Regulations of export and import operations.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.087 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.087 T310h.

8. Bảng giá tối thiểu tính thúê xuất khẩu, thúê nhập khẩu: Thi hành từ 15-4-1993

Tác giả: Bộ thương mại. Trung tâm thông tin thương mại.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.04 B106g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.04 B106g.

9. Pháp lệnh chất lượng hàng hóa: Pháp lệnh này được HĐNN8 thông qua ngày 27-12-1990 và có hiệu lực từ ngày 1-7-1991

Tác giả: Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.075 Ph109l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.075 Ph109l.

10. Pháp luật thương mại quốc tế và Việt Nam: Tìm hiểu pháp luật trong thương mại

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 Ph109l.

11. Quy luật giá trị - tiền tệ - giá cả - Những quan điểm mới: Sưu tập tài liệu nước ngoài

Tác giả: UBKHXHVN. Viện kinh tế học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1987Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.521 Qu600l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.521 Qu600l.

12. Retailing management\ Michael Levy, Barton A. Weitz

Tác giả: Michael Levy | Barton A. Weitz.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Illinois: IRWIN, 1991Nhan đề dịch: Sự quản lý bán lẻ.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.8 R207a] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.8 R207a.

13. Fundamentals of selling\ Charles Futrell

Tác giả: Charles Futrell.

Ấn bản: xb.lần thứ tưVật mang tin: book Book Xuất bản: Illinois: IRWIN, 1993Nhan đề dịch: Các cơ sở của sự chào hàng.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.8 F512d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.8 F512d.

14. Hàng tiêu dùng và dịch vụ: Thông tin chuyên đề

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1988Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.02 H106t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.02 H106t.

15. Pháp lệnh chất lượng hàng hóa: Pháp lệnh đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24-12-1999 và có hiệu lực từ 1-7-2000

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.075 Ph109l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.075 Ph109l.

16. Bàn về tiêu dùng của chủ nghĩa xã hội: Sách tham khảo\ Trần Trí Hoằng, Lê Quang Lâm

Tác giả: Trần, Trí Hoằng | Lê, Quang Lâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 339.4 B105v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 339.4 B105v.

17. Thị trương hàng hóa giao sau\ Nguyễn Văn Nam, Đặng Đình Thanh, Nguyễn Lương Thanh

Tác giả: Nguyễn, Lương Thanh | Đặng, Đình Thanh | Nguyễn, Văn Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.64 Th300t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.64 Th300t.

18. Phát triển kinh tế hàng hóa trong nông thôn các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam thực trạng và giải pháp: Sách tham khảo\ Tô Đức Hạnh, Phạm Văn Linh

Tác giả: Tô, Đức Hạnh | Phạm, Văn Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.412 Ph110t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.412 Ph110t.

19. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng chính trị trong thời kỳ phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở VN: Sách tham khảo\ Trần Phúc Thắng

Tác giả: Trần, Phúc Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 M452q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 M452q.

20. Tìm hiểu pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và đại diện thương mại\ Nguyễn Am Hùng, Quản Thị Mai Hường

Tác giả: Nguyễn, Am Hùng | Quản, Thị Mai Hường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 T310h.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L