Tìm thấy 139 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt nam 1954-1975

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.3 Ph431t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.3 Ph431t.

2. Tìm hiểu Luật công đoàn và điều lệ công đoàn Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0188 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0188 T310h.

3. Những điều cần biết về Luật doanh nghiệp nhà nước

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 Nh556đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 Nh556đ.

4. Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Bộ luật này đã được QHK9, KH5 thông qua ngày 23-06-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1995

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 B450l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 B450l.

5. Cases and materials on labor law: Process and policy\ Douglas L. Leslie

Tác giả: Douglas L. Leslie.

Ấn bản: xb.lần thứ 2Vật mang tin: book Book Xuất bản: Boston: Little, Brown, 1985Nhan đề dịch: Các vụ án và tài liệu về luật lao động : Quá trình và chính sách.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C109e] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C109e.

6. Labor economics and labor relations\ Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Colletta H. Moser

Tác giả: Lloyd G. Reynolds | Colletta H. Moser | Stanley H. Masters.

Ấn bản: xb.lần thứ chínVật mang tin: book Book Xuất bản: New Jersey: Prentice-Hall, 1986Nhan đề dịch: Kinh tế lao động và các mối quan hệ lao động.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.22 L100-o] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.22 L100-o.

7. Labor relations in the public sector: Public aministration and public polycy\ Richard C. Kearney

Tác giả: Richard C. Kearney.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1984Nhan đề dịch: Quan hệ lao động trong các cơ quan nhà nước : Hành chính và chính sách nhà nước.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.04 L100-o] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.04 L100-o.

8. Personnel / Human resource management\ Robert L. Mathis, John H. Jackson

Tác giả: Robert L. Mathis | John H. Jackson.

Ấn bản: xb.lần thứ nămVật mang tin: book Book Xuất bản: Saint Paul: West, 1988Nhan đề dịch: Quản lý nguồn nhân lực.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.3 P206s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.3 P206s.

9. Những vấn đề cần biết về bộ luật Lao động

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

10. Quyền và trách nhiệm của công đoàn trong các văn bản pháp luật hiện hành

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0188 Qu603v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0188 Qu603v.

11. Những vấn đề cơ bản và thuật ngữ (danh từ) của Bộ luật lao động\ Nguyễn Thuỳ Dương

Tác giả: Nguyễn, Thuỳ Dương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

12. Công đoàn và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động (Tập 2)

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C455đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C455đ.

13. Hướng dẫn ký kết, thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể\ Phan Đức Bình,Trần Thanh Hà,Hồng Trường

Tác giả: Phan, Đức Bình | Hồng Trường | Trần, Thanh Hà.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H561d] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H561d.

14. Labor law - Collective bargaining in a free society: American Casebook series\ Walter E. Oberer, Kurt L. Hanslowe, Jerry R. Andersen, Timothy J. Heinsz

Tác giả: Walter E. Oberer | Jerry R. Andersen | Kurt L. Hanslowe | Timothy J. Heinsz.

Ấn bản: Lần thư baVật mang tin: book Book Xuất bản: Minnesota: West, 1986Nhan đề dịch: Luật Lao động - Thương lượng tập thể trong một xã hội tự do : Bộ sách tham khảo Hoa kỳ.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 L100-o] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 L100-o.

15. Cẩm nang pháp luật

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 C120n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 C120n.

16. Những văn bản pháp luật mới về cán bộ công chức và cán bộ công đoàn

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Nh556v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Nh556v.

17. Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam: Tái bản, có bổ sung\ Đỗ Quang Hưng

Tác giả: Đỗ, Quang Hưng.

Ấn bản: Tái bản và bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 B101h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 B101h.

18. Luật công đoàn và văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0188 L504c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0188 L504c.

19. Công đoàn Việt Nam thế kỷ 21 - Phát triển trong thách thức\ Đàn Tâm

Tác giả: Đàn Tâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.3 C455đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.3 C455đ.

20. Tài liệu tập huấn công tác tư tưởng văn hóa cho cán bộ công đoàn

Tác giả: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Tư tưởng Văn hóa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.88 T103l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.88 T103l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L