Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam\ Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh

Tác giả: Hoàng, Trang | Phạm, Ngọc Anh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

2. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội\ Nguyễn Duy Quý

Tác giả: Nguyễn, Duy Quý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2 Đ451l] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2 Đ451l.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Trang [chủ biên] | Phạm, Ngọc Anh [chủ biên].

Ấn bản: In lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

4. Về một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 V250m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 V250m.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội\ Nguyễn Bá Linh

Tác giả: Nguyễn, Bá Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

6. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội\ Đỗ Tư

Tác giả: Đỗ, Tư.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 N114v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 N114v.

7. Độc lập dân tộc của các nước đang phát triển trong xu thế toàn cầu hoá\ Thái Văn Long

Tác giả: Thái, Văn Long.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.9 Đ451l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.9 Đ451l.

8. Mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.531 M452q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.531 M452q.

9. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Palestine sau chiến tranh lạnh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 956.94 C514đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 956.94 C514đ.

10. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - Mục tiêu chiến lược và con đường tiếp cận

Tác giả: Đinh, Trần Dương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.4597 Đ451l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.4597 Đ451l.

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

Nguồn bài trích: Xây dựng ĐảngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

12. Niên giám thông tin khoa học xã hội - Tập 9/ Hồ Sĩ Quý, Phùng Diệu Anh (Đồng chủ biên)

Tác giả: Hồ, Sĩ Quý GS.TS [chủ biên] | Phùng, Diệu Anh ThS [chủ biên].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 050 N305g] (1). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 050 N305g.

13. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Văn Nguyên

Tác giả: Nguyễn, Văn Nguyên TS.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 M452q] (3). Kho tài liệu: 335.4346 M452q.

14. Bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống / Đàm Trọng Tùng.

Tác giả: Đàm, Trọng Tùng Đại tá, TS.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7044 B108v] (2). Kho tài liệu: 959.7044 B108v.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L