Tìm thấy 173 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức tòa án nhân dân: Luật này đã được QH khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ 01-07-1996

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.01 L504s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.01 L504s.

2. Leitfaden durch die Kommunal politik\ Wolfgang Gisevius

Tác giả: Wolfgang Gisevius.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Bonn: Verlag J.H.W., 1991Nhan đề dịch: Sổ tay chính quyền địa phương.Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

3. Cải cách hành chính địa phương. Lý luận và thực tiễn\ Tô Tử Hạ, Nguyễn Hưũ Trị, Nguyễn Hưũ Đức

Tác giả: Nguyễn, Hưũ Trị | Nguyễn, Hưũ Đức | Tô, Tử Hạ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 351.9597 C103c] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 351.9597 C103c.

4. Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật\ Trương Đắc Linh

Tác giả: Trương, Đắc Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.8 Ch312q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.8 Ch312q.

5. Một số thông tin về tổ chức chính quyền địa phương ở Hàn Quốc và Trung Quốc: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Văn phòng Quốc hội. Trung tâm TT-TV & NCKH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

6. Tổng luận hệ thống chính quyền địa phương ở một số quốc gia trên thế giới: Tài liệu tham khảo phục vụ công tác lập pháp của ĐBQH

Tác giả: Văn phòng Quốc hội. Trung tâm TT-TV & NCKH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

7. Một số quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 M458s.

8. Các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức, biên chế và chính quyền địa phương, Tập 1

Tác giả: Việt Nam. Bộ Nội vụ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 C101v] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 C101v.

9. Kỷ yếu hội thảo "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương": Tại Đà Nẵng từ 17 đến 18 tháng 6 năm 2002\ Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Xưởng in Mỹ thuật, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 K600y] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 K600y.

10. Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương. tập 2

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 T450c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 T450c.

11. Tổ chức chính quyền địa phương cộng hoà liên bang Đức\ Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Sĩ Đại

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Thoa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.809 T450c] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.809 T450c.

12. La gestion des finances publiques locales (Quản lý tài chính công địa phương)\ Bernard Dafflon

Tác giả: Dafflon Bernard.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Genève: Economica (Suisse) S.A., 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.03 G206t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.03 G206t.

13. Quy định mới về nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Qu600đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Qu600đ.

14. Điều hoà ngân sách giữa trung ương và địa phương\ Bùi Đường Nghiêu chủ biên

Tác giả: Nguyễn, Minh Tân [biên soạn] | Bùi, Đường Nghiêu [chủ biên] | Võ, Thành Hưng [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.4 Đ309h] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352.4 Đ309h.

15. Managing local government (Quản lý chính quyền địa phương: Thực hành hành chính công): Public administration in Practice

Vật mang tin: book Book Xuất bản: London: Sage Publications Inc, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 351 M105a] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 351 M105a.

16. Citizen Governance (Quyền làm chủ của công dân): Leading American communities into the 21st century\ Richard C. Box

Tác giả: Box Richard C.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: London: Sage Publications inc, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.738 C314-i] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 363.738 C314-i.

17. Challenges to local government (Những thách thức đối với chính quyền địa phương)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: London: Sage Publications Ltd, 1990Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.8 Ch103l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.8 Ch103l.

18. The formation of Amercan local Governments: Private value in public institution (Sự hình thành chính quyền địa phương của nước Mỹ: Những giá trị riêng trong thể chế chung)\ Nancy Burns

Tác giả: Burns Nancy.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Oxford Univ. Press, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.8 F434m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.8 F434m.

19. Centre and provinces: China 1978 - 1993 (Trung ương và các tỉnh: Trung Quốc 1978 - 1993): Power as non - zero - sum\ Linda Chelan Li

Tác giả: Li, Linda Chelan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Oxford: Clarendon Press, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.951 C203t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.951 C203t.

20. Participatory local governance (Cấp chính quyền địa phương mang tính dân chủ rộng rãi): Life's method and experience 1992 - 1997

Vật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Life, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 301 P109t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 301 P109t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L