Tìm thấy 589 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. Tập 4\ Đỗ Mười

Tác giả: Đỗ, Mười.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Đ126m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Đ126m.

2. Tuyên truyền 1995

Tác giả: Ban tư tưởng văn hóa trung ương. Vụ tuyên truyền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T527t.

3. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: Chương trình cao cấp. Tái bản có bổ sung

Tác giả: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 L302s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 L302s.

4. Phương thức sản xuất châu á. Lý luận Mác-Lê nin và thực tiễn Việt Nam\ Văn Tạo

Tác giả: Văn Tạo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Nhan đề dịch: The Asiatic mode of production Marxist-Leninist theories and Vietnam's realities.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.15 Ph561t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.15 Ph561t.

5. Communist Party of Viet Nam 7th National Congress

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Ngoại văn, 1991Nhan đề dịch: Đại hội lần thứ 7 Đảng Cộng sản Việt Nam.Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

6. Chủ nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường (một sáng tạo mới về lý luận): Sách tham khảo\ Cung Kim Quốc, Trương Đạo Căn, Cố Quang Thanh

Tác giả: Cung, Kim Quốc | Cố, Quang Thanh | Trương, Đạo Căn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335 Ch500n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335 Ch500n.

7. Một số vấn đề xây dựng Đảng về tổ chức trong giai đoạn hiện nay\ Lê Quang Thưởng

Tác giả: Lê, Quang Thưởng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 M458s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 M458s.

8. Sau bức màn Trung Nam Hải: Sách tham khảo\ Hán Tử, Trần Khang, Vũ Ngọc Quỳnh, Lê Giảng

Tác giả: Hán Tử | Lê, Giảng | Trần, Khang | Vũ, Ngọc Quỳnh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.251 S111b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.251 S111b.

9. Quá trình đấu tranh nội bộ và đường lối hiện nay của Đảng cộng sản Trung Quốc: Tổng thuật. Lưu hành nội bộ\ Nguyễn Trình

Tác giả: Nguyễn, Trình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1978Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.251 Qu100t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.251 Qu100t.

10. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội\ Nguyễn Bá Linh

Tác giả: Nguyễn, Bá Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 C561l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 C561l.

11. Trường-Chinh và cách mạng Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2092 Tr561c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2092 Tr561c.

12. Tài liệu hướng dẫn công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Tác giả: Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T103l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T103l.

13. Ghi chép về Trung quốc (1932 - 1939)\ Otto Braun, Tran Ngoc Quyen

Tác giả: Otto Braun | Tran, Ngoc Quyen.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1978Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.04 Gh300c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.04 Gh300c.

14. Một số kinh nghiệm cuả Đảng Bôn-sê-vích Nga về xây dựng Đảng trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội\ Nguyễn Trinh

Tác giả: Nguyễn, Trinh | UBKHXH Việt nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1980Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 M458s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 M458s.

15. 150 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - Lý luận và thực tiễn\ Nguyễn Duy Quý

Tác giả: Nguyễn, Duy Quý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.422 M458t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.422 M458t.

16. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản\ C. Mác, Ph. Ăngghen

Tác giả: C. Mác | Ph. Ăngghen.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4 T527n] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4 T527n.

17. Góp phần tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam\ Nguyễn Trọng Phúc

Tác giả: Nguyễn, Trọng Phúc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 G434p] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 G434p.

18. Văn kiện Đảng toàn tập (tập 1: 1924-1930)

Tác giả: Đảng cộng sản Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V115k] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V115k.

19. Văn kiện đảng toàn tập (tập 2: 1930)

Tác giả: Đảng cộng sản Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V115k] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V115k.

20. Văn kiện đảng toàn tập. Tập 3: 1931

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V115k] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V115k.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L