Nguyễn, Quỳnh Liên TS.

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay / - Hà Nội : Tư pháp , 2022 - 312 tr. ; 21 cm.

9786048128081

Pháp luật Ban hành Kiểm soát Quyết định hành chính Việt Nam

342.06597 / H406t

Phát triển bởi D&L