Mai, Đức Thiện TS.

Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam / - Hà Nội : Tư pháp , 2022 - 207 tr. ; 21 cm.

9786048128098

Pháp luật Lao động Thuê Việt Nam

344.01128597 / Ph109l

Phát triển bởi D&L