Nguyễn, Đăng Dung

Kiểm soát quyền lực nhà nước : (Sách chuyên khảo) / - Tái bản có sửa chữa, bổ sung - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2022 - 592 tr. ; 21 cm.

9786045774489

Kiểm soát Quyền lực Nhà nước Việt Nam

342.04597 / K304s

Phát triển bởi D&L