Hà, Minh Hiệp TS.

Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia / Hà Minh Hiệp - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2022 - 251 tr. ; 24 cm.

9786045773871

Kinh tế Kinh tế số Chuyển đổi số Đo lường Chất lượng quốc gia

330.9 / Ch527đ

Phát triển bởi D&L