Đàm, Trọng Tùng Đại tá, TS.

Bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống / Đàm Trọng Tùng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2022 - 291 tr. ; 21 cm.

9786045777336

Lịch sử Bảo vệ Độc lập dân tộc An ninh phi truyền thống Việt Nam

959.70442 / B108v

Phát triển bởi D&L