Vũ Tươi

Hệ thống án lệ từ năm 2020 - 2021 và quyết định giám đốc thẩm, bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động / Vũ Tươi (hệ thống) - Hà Nội : Lao động , 2022 - 391 tr. ; 28 cm.

9786043437805

Pháp luật Án lệ Hệ thống án lệ 2020 - 2021 Việt Nam

347.5970026 / H250t

Phát triển bởi D&L