Nguyễn, Lân Hiếu PGS.TS.BS.

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với y tế tại Việt Nam: Thực trạng, giải pháp chuyên môn và pháp lý / Nguyễn Lân Hiếu. Chủ biên - Hà Nội : Hồng Đức , 2022 - 337 tr. ; 24 cm.

9786043517286

Dịch bệnh Covid-19 Tác động Y tế Việt Nam

614.592 / T101đ

Phát triển bởi D&L