Nguyễn, Quốc Sửu PGS.TS.

Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam : (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Quốc Sửu - Hà Nội Chính trị Quốc gia , 2021 - 587 tr. ; 24 cm.

9786045769997

Thanh tra nhà nước Hoạt động Phòng chống Tham nhũng Việt Nam Sách chuyên khảo

352.3509597 / Ph431c

Phát triển bởi D&L