Phùng, văn Các

Tổng tập văn học Việt nam. Tập 11B\ Phùng văn Các, Nguyễn thạch Giang, Vũ thị Hằng, Trần Nghĩa... - Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994 - 554tr.

thơ nôm Văn học Việt nam

895.922 / T455t

8(V)57

Phát triển bởi D&L