Phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt nam 1954-1975 - Hà Nội: Lao động, 1995 - 248tr.

Công đoàn Lịch sử phong trào công nhân

324.3 / Ph431t

32(V)77

Phát triển bởi D&L