Trần, Hưũ Đính

Quan hệ Việt - Mỹ trong cách mạng tháng Tám: Tài liệu tham khảo\ Trần Hưũ Đính, Lê Trung Dũng - Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997 - 252tr.

Sách giới thiệu một số văn kiện và tài liệu liên quan đến quan hệ ngoại giao Việt Nam và Mỹ trong khoảng thời gian từ 1941-1946; đó là các văn kiện của Đảng, thư từ diễn văn của Hồ Chủ tịch và các bài báo tạp chí viết về quan hệ Việt Mỹ

đối ngoại lịch sử Mỹ Việt Nam

327.597 / Qu105h

327

Phát triển bởi D&L