Thái, Vĩnh Thắng

Lịch sử lập hiến Việt Nam\ Thái Vĩnh Thắng - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997 - 283tr.

Sách trình bày quá trình ra đời và phát triển của nền lập hiến nước ta từ trước cách mạng tháng 8-1945 đến nay; giới thiệu hoàn cảnh ra đời, nội dung toàn văn 4 bản hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992

hiến pháp lập hiến pháp luật Việt Nam

342.02 / L302s

34(V)01

Phát triển bởi D&L