Trường-Chinh và cách mạng Việt nam - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997 - 302tr.

Sách tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cưú và bạn chiến đấu nhân kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của đồng chí Trường-Chinh, giới thiệu sự nghiệp hoạt động cách mạng và trên một số lĩnh vực khác của đồng chí Trường-Chinh; phản ánh những đóng góp to lớn của đồng chí cho cách mạng và nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đảng Cộng sản danh nhân lịch sử cách mạng Trường Chinh văn hóa Việt Nam

324.2092 / Tr561c

3K5

Phát triển bởi D&L